A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 42

1
Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:
2
Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.
3
Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.
4
Hoor tog, en ,k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!
5
Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
6
Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
7
En nadat die HERE Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die HERE aan lifas, die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
8
Neem dan nou vir julle sewe bulle en sewe ramme, en gaan na my kneg Job en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my kneg Job vir julle bid; want hom alleen sal Ek in guns aanneem, sodat Ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie; want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.
9
Toe het lifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Na„matiet, heengegaan en gedoen soos die HERE aan hulle gesê het; en die HERE het Job in guns aangeneem.
10
En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.
11
Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis; en hulle het met hom medelyde gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die HERE oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring.
12
En die HERE het die einde van Job meer geseënas sy begin; en hy het veertien duisend stuks kleinvee en ses duisend kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad.
13
Daarby het hy sewe seuns en drie dogters gehad.
14
En hy het die eerste genoem Jem¡ma en die tweede Kes¡a en die derde Kerenhappug.
15
En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie; en hulle vader het hulle 'n erfdeel gegee onder hulle broers.
16
En Job het daarna honderd en veertig jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en kindskinders gesien, vier geslagte.
17
En Job het gesterwe, oud en afgeleef.
Job 42:1
Job 42:2
Job 42:3
Job 42:4
Job 42:5
Job 42:6
Job 42:7
Job 42:8
Job 42:9
Job 42:10
Job 42:11
Job 42:12
Job 42:13
Job 42:14
Job 42:15
Job 42:16
Job 42:17
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42