A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 3

1
Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek.
2
En Job het begin en gesê:
3
Mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê het: 'n Seun is ontvang.
4
Mag die dag duisternis wees; mag God nie na hom vra daarbo nie en geen ligglans oor hom skyn nie.
5
Mag duisternis en doodskaduwee hom opeis, 'n wolkgevaarte oor hom gaan lê, dagverduisteringe hom verskrik.
6
Daardie nag -- mag donkerheid hom wegruk, mag hy nie bly wees onder die dae van die jaar, in die getal van die maande nie kom nie.
7
Ja, mag die nag onvrugbaar wees, geen gejubel tot hom deurdring nie.
8
Mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die Levi tan op te hits.
9
Mag die sterre van sy môre skemering verduister word; mag hy wag op lig, maar tevergeefs, en die ooglede van die dageraad nie sien nie.
10
Omdat hy vir my nie toegesluit het die deure van die moederskoot nie en moeite vir my oë nie verberg het nie.
11
Waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie?
12
Waarom het knieë my teëgekom, en waarom borste, dat ek moes drink?
13
Want dan sou ek daar gelê en stil gewees het; ek sou geslaap, ek sou dan rus gehad het,
14
saam met konings en raadsmanne van die aarde, wat puinhope weer opgebou het vir hulleself;
15
of saam met vorste wat goud besit, wat hulle huise met silwer gevul het.
16
Of ek sou, soos 'n weggestopte misgeboorte, nie bestaan het nie, soos kinders wat die lig nie gesien het nie.
17
Daar hou die goddelose op met woel, en daar rus hulle wie se kragte uitgeput is.
18
Die gevangenes is almal saam gerus; hulle hoor die stem van die drywer nie.
19
Klein en groot is daar gelyk, en die slaaf is vry van sy heer.
20
Waarom gee Hy lig aan die ellendige en lewe aan die wat verbitterd is van siel;
21
wat wag op die dood, en hy kom nie; en meer na hom grawe as na verborge skatte;
22
wat bly sou wees met gejuig, hulle sou verheug as hulle die graf kon vind?
23
Waarom gee Hy lig aan 'n man wie se weg verborge is, 'n man wat deur God aan alle kante ingesluit is?
24
Want soos my brood kom my gesug, en my gebrul word uitgestort soos water.
25
As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.
26
Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus!
Job 3:1
Job 3:2
Job 3:3
Job 3:4
Job 3:5
Job 3:6
Job 3:7
Job 3:8
Job 3:9
Job 3:10
Job 3:11
Job 3:12
Job 3:13
Job 3:14
Job 3:15
Job 3:16
Job 3:17
Job 3:18
Job 3:19
Job 3:20
Job 3:21
Job 3:22
Job 3:23
Job 3:24
Job 3:25
Job 3:26
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42