A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 21

1
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Luister goed na my rede, en laat dit die vertroostinge wees wat julle aanbied.
3
Verdra my, dat ek ook kan spreek; en nadat ek gespreek het, kan jy spot.
4
Wat my aangaan, geld my geklaag dan 'n mens? Of waarom sou ek nie ongeduldig word nie?
5
Kyk my aan, en wees verskrik; en lê die hand op die mond.
6
Ja, as ek daaraan dink, is ek glad verslae, en verskrikking gryp my vlees aan.
7
Waarom bly die goddelose lewe, word hulle oud, ja, neem hulle toe in krag?
8
Hulle nakomelinge bestaan voor hulle in hul gemeenskap, en hul spruite voor hulle oë.
9
Hul huise het vrede, sonder skrik; en die roede van God is op hulle nie.
10
Sy stier bespring en mis nie; sy koei kalf en het geen misdrag nie.
11
Hulle laat hul jong seuns loop soos 'n trop kleinvee, en hul kinders spring rond.
12
Hulle sing by die tamboeryn en siter en is bly by die klank van die fluit.
13
In voorspoed slyt hulle hul dae, en in 'n oomblik sink hulle in die doderyk af.
14
Tog het hulle tot God gesê: Bly ver van ons af; en: In die kennis van u weë het ons geen behae nie.
15
Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? En wat baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?
16
***
17
Hoe selde gaan die lamp van die goddelose dood en oorval hul ondergang hulle! Deel Hy smarte uit in sy toorn,
18
word hulle soos strooi voor die wind, en soos kaf wat die stormwind wegvoer?
19
Julle sê: God spaar sy onheil vir sy kinders op. Ek sê: Hy moes dit aan homself vergeld, dat hy kan voel!
20
Sy eie oë moes sy ongeluk sien, en s,lf moes hy drink van die grimmigheid van die Almagtige.
21
Want wat gee hy om sy huis nhom as die getal van sy maande afgesny is?
22
Wil iemand aan God kennis leer, Hom wat die hemelse wesens oordeel?
23
Die een sterwe in volkome geluk, heeltemal gerus en tevrede.
24
Sy emmers is vol melk, en die murg van sy gebeente word deur en deur bevogtig.
25
Die ander daarenteen sterwe met bitterheid van siel sonder dat hy van die goeie geniet het.
26
Saam lê hulle in die stof, en die wurms oordek hulle.
27
Kyk, ek ken julle gedagtes en die slim planne waarmee julle gewelddadig teen my optree.
28
As julle sê: Waar is die huis van die tiran, en waar die woontent van die goddelose --
29
het julle dan nie navraag gedoen by die reisigers nie hulle bewyse kan julle tog nie loën nie!:
30
dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid?
31
Wie gee hom openlik sy gedrag te kenne; en het hy gehandel -- wie sal hom dit vergeld?
32
Dan word hy na die graf gebring, en hulle sorg vir sy grafheuwel.
33
Sag lê op hom die kluite van die dal; en agter hom trek al die mense aan soos daar ontelbares voor hom gewees het.
34
Hoe troos julle my dan op so 'n nietige manier? En julle antwoorde -- net troubreuk bly oor!
Job 21:1
Job 21:2
Job 21:3
Job 21:4
Job 21:5
Job 21:6
Job 21:7
Job 21:8
Job 21:9
Job 21:10
Job 21:11
Job 21:12
Job 21:13
Job 21:14
Job 21:15
Job 21:16
Job 21:17
Job 21:18
Job 21:19
Job 21:20
Job 21:21
Job 21:22
Job 21:23
Job 21:24
Job 21:25
Job 21:26
Job 21:27
Job 21:28
Job 21:29
Job 21:30
Job 21:31
Job 21:32
Job 21:33
Job 21:34
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42