A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 21
En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.
2
Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
3
En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: 'n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.
4
Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe;
5
maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan -- waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
6
En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.
7
En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel.
8
En hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit.
9
Toe sê sy vrou vir hom: Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God, en sterf!
10
Maar hy antwoord haar: Soos 'n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.
11
En toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek: lifas, die Temaniet, en Bildad, die Suhiet, en Sofar, die Naämatiet; en hulle het volgens afspraak byeengekom om hom hul deelneming te betuig en hom te troos.
12
En toe hulle op 'n afstand hul oë opslaan en hom nie herken nie, het hulle hul stem verhef en geween; ook het hulle elkeen sy mantel geskeur en stof op hul hoofde gestrooi na die hemel toe.
13
En hulle het by hom op die grond gaan sit, sewe dae en sewe nagte lank, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het; want hulle het gesien dat die smart baie groot was.Job 2:1

Job 2:2

Job 2:3

Job 2:4

Job 2:5

Job 2:6

Job 2:7

Job 2:8

Job 2:9

Job 2:10

Job 2:11

Job 2:12

Job 2:13Job 1 / Job 1

Job 2 / Job 2

Job 3 / Job 3

Job 4 / Job 4

Job 5 / Job 5

Job 6 / Job 6

Job 7 / Job 7

Job 8 / Job 8

Job 9 / Job 9

Job 10 / Job 10

Job 11 / Job 11

Job 12 / Job 12

Job 13 / Job 13

Job 14 / Job 14

Job 15 / Job 15

Job 16 / Job 16

Job 17 / Job 17

Job 18 / Job 18

Job 19 / Job 19

Job 20 / Job 20

Job 21 / Job 21

Job 22 / Job 22

Job 23 / Job 23

Job 24 / Job 24

Job 25 / Job 25

Job 26 / Job 26

Job 27 / Job 27

Job 28 / Job 28

Job 29 / Job 29

Job 30 / Job 30

Job 31 / Job 31

Job 32 / Job 32

Job 33 / Job 33

Job 34 / Job 34

Job 35 / Job 35

Job 36 / Job 36

Job 37 / Job 37

Job 38 / Job 38

Job 39 / Job 39

Job 40 / Job 40

Job 41 / Job 41

Job 42 / Job 42