A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 13

1
Kyk, alles het my oog gesien, my oor gehoor en opgemerk.
2
Wat julle weet, weet ek ook: ek staan nie vir julle terug nie.
3
Maar ,k sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om te pleit by God.
4
Maar julle pleister met leuens, kwaksalwers is julle almal.
5
Ag, as julle maar heeltemal sou swyg -- dan sou dit vir julle wysheid wees!
6
Hoor tog na my verantwoording, en luister na die aanvalle van my lippe.
7
Wil julle, tot verdediging van God, onreg spreek en ten behoewe van Hom bedrog laat hoor?
8
Wil julle vir Hom partydig wees? Of wil julle vir God pleit?
9
Sal dit goed wees as Hy julle ondersoek? Of wil julle Hom bedrieg soos 'n mens bedrieg word?
10
Hy sal julle sekerlik straf as julle in die geheim partydig is.
11
Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie, en die skrik vir Hom julle nie oorval nie?
12
Julle kernspreuke is spreuke van as, julle skanse word skanse van klei.
13
Laat my met rus; dan wil ,k spreek; laat dan oor my kom wat wil.
14
Waarom sou ek my vlees in my tande neem en my lewe neerlê in my hand?
15
Kyk, al wil Hy my ombring -- ek hoop op Hom; ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit.
16
Ook is dit my tot heil dat 'n goddelose voor sy aangesig nie sal kom nie.
17
Luister goed na my rede en gee gehoor aan my verklaring.
18
Kyk tog, ek dra die regsaak voor; ek weet dat ,k reg sal hê.
19
Wie durf my dan bestry? Ja, dan sou ek swyg en sterwe.
20
Moet my net twee dinge nie aandoen nie, dan sal ek my vir u aangesig nie verberg nie:
21
trek u hand weg van my af, en laat die skrik vir U my nie beangstig nie.
22
Klaag dan maar aan, en ,k sal antwoord; of ek sal spreek, en gee U my antwoord.
23
Hoeveel is my ongeregtighede en sondes; maak my my oortreding en sonde bekend.
24
Waarom verberg U u aangesig en hou my vir 'n vyand van U?
25
Wil U 'n verwaaide blaar skrik aanja en die droë stoppel agtervolg,
26
dat U bitter dinge oor my beskik en my die ongeregtighede van my jeug laat erwe,
27
en dat U my voete in die blok sit en al my paaie bewaak? U trek vir U 'n streep om die sole van my voete;
28
en d¡t iemand wat verval soos hout wat weggevreet is, soos 'n kleed wat die mot verteer.
Job 13:1
Job 13:2
Job 13:3
Job 13:4
Job 13:5
Job 13:6
Job 13:7
Job 13:8
Job 13:9
Job 13:10
Job 13:11
Job 13:12
Job 13:13
Job 13:14
Job 13:15
Job 13:16
Job 13:17
Job 13:18
Job 13:19
Job 13:20
Job 13:21
Job 13:22
Job 13:23
Job 13:24
Job 13:25
Job 13:26
Job 13:27
Job 13:28
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42