A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 1

1
Daar was 'n man in die land Us wie se naam was Job; en die man was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad.
2
En vir hom is daar sewe seuns en drie dogters gebore.
3
Daarby was sy besitting sewe duisend stuks kleinvee en drie duisend kamele en vyf honderd paar beeste en vyf honderd eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die Ooste.
4
En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul drie susters om saam met hulle te eet en te drink.
5
En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle; want Job het gedink: Miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën! So het Job altyd gedoen.
6
En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
7
Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en sê: Van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
8
En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: 'n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.
9
En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?
10
Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.
11
Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het -- waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
12
Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE.
13
En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hul oudste broer,
14
kom 'n boodskapper na Job en sê: Terwyl die beeste aan ploeë was en die esels aan wei langs hulle,
15
het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof, en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
16
Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: Die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
17
Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: Die Chaldeërs het drie leërafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof, maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
18
Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer,
19
toe daar meteens 'n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.
20
Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval
21
en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!
22
By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie,
Job 1:1
Job 1:2
Job 1:3
Job 1:4
Job 1:5
Job 1:6
Job 1:7
Job 1:8
Job 1:9
Job 1:10
Job 1:11
Job 1:12
Job 1:13
Job 1:14
Job 1:15
Job 1:16
Job 1:17
Job 1:18
Job 1:19
Job 1:20
Job 1:21
Job 1:22
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42