English
A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Nehemia 12
1
En dit is die priesters en die Leviete wat saam met Serubb bel, die seun van Se ltiël, en J,sua opgetrek het: Ser ja, Jerem¡a, Esra,
2
Am rja, Mallug, Hattus,
3
Seg nja, Rehum, M,remot,
4
Iddo, G¡nnetoi, Ab¡a,
5
M¡jamin, Ma„dja, Bilga,
6
Sem ja en Jojarib, Jed ja,
7
Sallu, Amok, Hilk¡a, Jed ja; dit was die hoofde van die priesters en van hulle broers in die dae van J,sua.
8
En die Leviete was: J,sua, B¡nnu‹, K dmiël, Ser,bja, Juda, Matt nja wat met sy broers die leiding by die kore gehad het.
9
En Bakbukja en Unni, hulle broers, het by die dienste teenoor hulle gestaan.
10
En J,sua was die vader van Jojakim; en Jojakim was die vader van ljasib, en ljasib die vader van Jojada,
11
en Jojada die vader van Jonatan, en Jonatan die vader van Jaddua.
12
En in die dae van Jojakim was die priesterlike familiehoofde: van Ser ja, Mer ja; van Jerem¡a, Han nja;
13
van Esra, Mesullam; van Am rja, Johanan;
14
van Mallugi, Jonatan; van Seb nja, Josef;
15
van Harim, Adna; van M,rajot, H,lkai;
16
van Iddo, Sagar¡a; van G¡nneton, Mesullam;
17
van Ab¡a, Sigri; van M¡njamin, van Mo dja, P¡ltai;
18
van Bilga, S mmua; van Sem ja, Jonatan;
19
en van Jojarib, M ttenai; van Jed ja, Ussi;
20
van S llai, K llai; van Amok, Heber;
21
van Hilk¡a, Has bja; van Jed ja, Net neël.
22
Wat die Leviete betref -- in die dae van ljasib, Jojada en Johanan en Jaddua is die familiehoofde opgeskrywe, en die priesters tot aan die regering van Dar¡us, die Pers.
23
Die kinders van Levi, die familiehoofde, is opgeskrywe in die boek van die kronieke tot die dae van Johanan, die seun van ljasib.
24
En die hoofde van die Leviete was: Has bja, Ser,bja en J,sua, K dmiël, en hulle broers was teenoor hulle om te loof en te dank volgens die bevel van Dawid, die man van God, wag naas wag:
25
Matt nja en Bakbukja, Ob dja. Mesullam, Talmon, Akkub was poortwagters wat wag gehou het by die voorraadkamers van die poorte.
26
Hulle was in die dae van Jojakim, die seun van J,sua, die seun van Josadak, en in die dae van Nehem¡a, die goewerneur, en van die priester Esra, die skrifgeleerde.
27
En by die inwyding van die muur van Jerusalem is die Leviete uit al hulle woonplekke gesoek, om hulle na Jerusalem te bring ten einde die inwyding te hou met vreugde en dankliedere en met gesang, simbale, harpe en siters.
28
Toe het die seuns van die sangers byeengekom uit die streek rondom Jerusalem sowel as uit die dorpe van die Netofatiete,
29
en uit Bet-Gilgal en uit die buiteveld van Geba en Asm wet, want die sangers het vir hulle dorpe rondom Jerusalem gebou.
30
En die priesters en die Leviete het hulleself gereinig, en die volk en die poorte en die muur gereinig.
31
En ek het die owerstes van Juda bo-op die muur laat klim en twee groot kore opgestel en optogte, een na regs bo-op die muur na die Aspoort toe;
32
en agter hulle aan het geloop: Hos ja en die helfte van die owerstes van Juda,
33
en As rja, Esra en Mesullam,
34
Juda en Benjamin en Sem ja en Jerem¡a,
35
en van die seuns van die priesters met trompette, Sagar¡a, die seun van Jonatan, die seun van Sem ja, die seun van Matt nja, die seun van Mig ja, die seun van Sakkur, die seun van Asaf,
36
en sy broers Sem ja en As reël, M¡lalai, G¡lalai, Ma„i, Net neël en Juda, Han ni, met die musiekinstrumente van Dawid, die man van God; en Esra, die skrifgeleerde, voor hulle uit.
37
En by die Fonteinpoort het hulle, reg voor hulle uit, met die trappe van die Dawidstad opgegaan, waar die muur opgaan bo die huis van Dawid, tot by die Waterpoort teen die ooste.
38
En die tweede koor het in teenoorgestelde rigting getrek, en ek met die helfte van die volk agteraan, bo-op die muur by die Bakoond-toring langs tot by die Breë Muur;
39
verder by die Efraimspoort langs en die Ou Poort en die Vispoort en die toring Han neël en die toring Hamm,a tot by die Skaapspoort; en hulle het bly staan by die Gevangenispoort.
40
Toe het die twee kore in die huis van God gaan staan, en ek en die helfte van die leiers met my saam;
41
en die priesters ljakim, Ma„s,ja, M¡njamin, Mig ja, Eljoënai, Sagar¡a, Han nja met trompette,
42
en Ma„s,ja en Sem ja en Ele sar en Ussi en Johanan en Malk¡a en Elam en Eser. En die sangers het hulle laat hoor, en Jisr gja was die leier.
43
En op die dag het hulle groot offers gebring en was vrolik; want God het hulle groot vreugde verskaf, en ook die vroue en kinders was vrolik, sodat die vreugde van Jerusalem tot ver weg gehoor is.
44
En op die dag is manne aangestel oor die kamers vir die voorrade, die offergawes, die eerstelinge en die tiendes, om daarin die wetlike aandele volgens die landerye van die stede vir die priesters en die Leviete te versamel; want Juda was bly oor die priesters en die Leviete wat in die diens gestaan het.
45
En hulle het die ordening van hulle God en die reinigingsordening onderhou; ook die sangers en die poortwagters, volgens die bevel van Dawid en sy seun Salomo.
46
Want in die dae van Dawid en Asaf, van die voortyd af, lê die oorsprong van die sangers en leiers van die lofsang en die danksegging aan God.
47
En die hele Israel het in die dae van Serubb bel en in die dae van Nehem¡a die aandele van die sangers en van die poortwagters gegee, na die eis van elke dag; en hulle het die heilige gawes afgegee aan die Leviete, en die Leviete aan die seuns van A„ron.