A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Nehemia 11

1
En die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot gewerp om een uit tien daartoe te bring om in die heilige stad Jerusalem te woon, en nege dele in die stede.
2
En die volk het al die manne geseënwat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon.
3
En dit is die hoofde van die provinsie wat in Jerusalem gewoon het. In die stede van Juda het hulle elkeen in sy besitting in hulle stede gewoon: Israeliete, die priesters en die Leviete en die tempelbediendes en die kinders van die dienaars van Salomo.
4
En in Jerusalem het van die kinders van Juda en van die kinders van Benjamin gewoon. Van die kinders van Juda: At ja, die seun van Uss¡a, die seun van Sagar¡a, die seun van Am rja, die seun van Sef tja, die seun van Mehal leël, van die seuns van Peres;
5
en Ma„s,ja, die seun van Barug, die seun van Kolhose, die seun van Has ja, die seun van Ad ja, die seun van Jojarib, die seun van Sagar¡a, die Selaniet.
6
Al die seuns van Peres wat in Jerusalem gewoon het, was vier honderd agt en sestig, krygsmanne.
7
En dit is die kinders van Benjamin: Sallu, die seun van Mesullam, die seun van Joëd, die seun van Ped ja, die seun van Kol ja, die seun van Ma„s,ja, die seun van Itiël, die seun van Jesaja;
8
en nhom G bbai-S llai, nege honderd agt en twintig.
9
En Joël, die seun van Sigri, was opsigter oor hulle; en Juda, die seun van Hass,nua, was tweede in rang oor die stad.
10
Van die priesters: Jed ja, die seun van Jojarib, Jagin,
11
Ser ja, die seun van Hilk¡a, die seun van Mesullam, die seun van Sadok, die seun van M,rajot, die seun van Ah¡tub, die vors van die huis van God.
12
En hulle broers wat die werk verrig het in die tempel, was agt honderd twee en twintig; en Ad ja, die seun van Jeroham, die seun van Pel lja, die seun van Amsi, die seun van Sagar¡a, die seun van Pasgur, die seun van Malk¡a,
13
en sy broers, familiehoofde, was twee honderd twee en veertig; en Am sai, die seun van As reël, die seun van Agsai, die seun van Mes¡llemot, die seun van Immer,
14
en hulle broers, dapper helde, was honderd agt en twintig, en opsigter oor hulle was S bdiël, die seun van Haggedolim.
15
En van die Leviete: Sem ja, die seun van Hassub, die seun van Asr¡kam, die seun van Has bja, die seun van Bunni,
16
en S bbetai en Josabad, van die hoofde van die Leviete, was oor die buitewerk van die huis van God.
17
En Matt nja, die seun van Miga, die seun van Sabdi, die seun van Asaf, leier van die lofsang, wat die "Loof Hom" aanhef by die gebed; en Bakbukja, die tweede in rang onder sy broers; en Abda, die seun van S mmua, die seun van Galal, die seun van Jedutun.
18
Al die Leviete in die heilige stad was twee honderd vier en tagtig.
19
En die poortwagters: Akkub, Talmon, en hulle broers wat wag gehou het by die poorte, was honderd twee en sewentig.
20
En die ander Israeliete, priesters en Leviete, was in al die stede van Juda, elkeen in sy erfdeel.
21
En die tempelbediendes het gewoon op die Heuwel; en Siha en Gispa was oor die tempelbediendes.
22
En opsigter van die Leviete in Jerusalem was Ussi, die seun van Bani, die seun van Has bja, die seun van Matt nja, die seun van Miga, van die seuns van Asaf, die sangers, vir die werk in die huis van God;
23
want daar was 'n bevel van die koning aangaande hulle: 'n vaste ordening vir die sangers, na die eis van elke dag.
24
En Pet gja, die seun van Meses beël, van die seuns van Serag, die seun van Juda, was verteenwoordiger van die koning in enige saak van die volk.
25
En wat die dorpe in hulle buiteveld betref, van die kinders van Juda het gewoon in Kirjat-Arba en sy onderhorige plekke, en in Dibon en sy onderhorige plekke, en in Jek bseël en sy dorpe,
26
en in J,sua en in Mol da en in Bet-Pelet
27
en in Hasar-Sual en in Bers,ba en sy onderhorige plekke,
28
en in Siklag en in Megona en sy onderhorige plekke,
29
en in en Rimmon en in Sorea en in Jarmut,
30
Sanoag, Adullam en hulle dorpe, Lagis en sy buiteveld, As,ka en sy onderhorige plekke; en hulle het in laers gestaan van Bers,ba af tot by die dal Hinnom.
31
En die kinders van Benjamin: van Geba af in Migmas en Aja en Bet-el en sy onderhorige plekke,
32
Anatot, Nob, An nja,
33
Hasor, Rama, G¡ttaim,
34
Hadid, Seboim, Neb llat,
35
Lod en Ono, die Handwerkersdal.
36
En van die Leviete het afdelings van Juda by Benjamin behoort.
Nehemia 11:1
Nehemia 11:2
Nehemia 11:3
Nehemia 11:4
Nehemia 11:5
Nehemia 11:6
Nehemia 11:7
Nehemia 11:8
Nehemia 11:9
Nehemia 11:10
Nehemia 11:11
Nehemia 11:12
Nehemia 11:13
Nehemia 11:14
Nehemia 11:15
Nehemia 11:16
Nehemia 11:17
Nehemia 11:18
Nehemia 11:19
Nehemia 11:20
Nehemia 11:21
Nehemia 11:22
Nehemia 11:23
Nehemia 11:24
Nehemia 11:25
Nehemia 11:26
Nehemia 11:27
Nehemia 11:28
Nehemia 11:29
Nehemia 11:30
Nehemia 11:31
Nehemia 11:32
Nehemia 11:33
Nehemia 11:34
Nehemia 11:35
Nehemia 11:36
Nehemia 1 / Neh 1
Nehemia 2 / Neh 2
Nehemia 3 / Neh 3
Nehemia 4 / Neh 4
Nehemia 5 / Neh 5
Nehemia 6 / Neh 6
Nehemia 7 / Neh 7
Nehemia 8 / Neh 8
Nehemia 9 / Neh 9
Nehemia 10 / Neh 10
Nehemia 11 / Neh 11
Nehemia 12 / Neh 12
Nehemia 13 / Neh 13