A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Kronieke 4

1
Verder het hy 'n koperaltaar gemaak; twintig el was sy lengte en twintig el sy breedte en tien el sy hoogte.
2
Hy het ook die see gemaak van gietwerk; van rand tot rand was tien el, heeltemal rond; en die hoogte daarvan was vyf el, en 'n lyn van dertig el kon dit rondom omspan.
3
En daar onderaan het afbeeldings van kolokwinte dit heeltemal rondom omring -- tien op 'n el; hulle het die see rondom omgewe, twee rye kolokwinte, daarmee saam uit een stuk gegiet.
4
Dit het gestaan op twaalf beeste: drie kyk na die noorde, en drie kyk na die weste, en drie kyk na die suide, en drie kyk na die ooste toe; en die see was bo-op hulle, en al hulle agterdele binnekant toe.
5
En die dikte daarvan was 'n handbreedte, en sy rand was in die vorm van 'n bekerrand, soos 'n lelieblom; wat die inhoud betref, het dit drie duisend bat gehou.
6
En hy het tien waskomme gemaak en vyf regs en vyf links gesit om in te was; die gereedskap van die brandoffer moes hulle daarin afspoel, maar die see was vir die priesters om daarin te was.
7
En hy het die goue kandelaars gemaak, tien, volgens die voorskrif daarvan, en dit in die tempel gesit, vyf regs en vyf links.
8
Hy het ook tien tafels gemaak en hulle in die tempel gesit, vyf regs en vyf links; en hy het honderd goue komme gemaak.
9
Verder het hy die voorhof van die priesters gemaak en die groot voorhof en die deure vir die voorhof; en die deure daarvan het hy met koper oorgetrek.
10
En die see het hy aan die suidekant opgestel, teen die ooste na die suide toe.
11
Verder het Huram die potte en die skoppe en die komme gemaak; en Huram het die werk voltooi wat hy vir koning Salomo in die huis van God gedoen het:
12
twee pilare met die bolle en die kapitele op die top van die twee pilare en die twee stukke vlegwerk om die twee bolle van die kapitele wat op die top van die pilare was, te bedek;
13
en die vier honderd granaatjies vir die twee stukke vlegwerk, twee rye granaatjies vir elke vlegwerk om die twee bolle van die kapitele bo-op die pilare te oordek.
14
En hy het die afspoelwaentjies gemaak en die bakke op die afspoelwaentjies gemaak;
15
en die een see en die twaalf beeste daaronder;
16
en die potte en die skoppe en die vurke en al die daarby behorende gereedskap het Huram Abiw vir koning Salomo ten behoewe van die huis van die HERE van gepolyste koper gemaak.
17
In die Jordaanstreek waar die grond diep was, tussen Sukkot en Ser,da, het die koning dit gegiet.
18
En Salomo het al hierdie voorwerpe in 'n oorgroot menigte gemaak, want die gewig van die koper was onberekenbaar.
19
En Salomo het al die voorwerpe gemaak wat in die huis van God was: die goue altaar en die tafels waar die toonbrode op moes lê,
20
en die kandelaars met hulle lampe om volgens voorskrif voor die binneste vertrek te brand, van fyn goud,
21
en die blomwerk en die lampe en die snuiters van goud; dit was die suiwerste goud;
22
en die messe en die komme en die rookpanne en die vuurpanne van fyn goud; en wat die ingang van die huis betref, die binnedeure daarvan na die Allerheiligste en die deure van die huis na die hoofvertrek was van goud.
23
Hulle was die pottebakkers en die inwoners van Net im en Ged,ra; daar het hulle gebly by die koning in sy diens.
24
Die seuns van S¡meon was: N,muel en Jamin, Jarib, Serag, Saul;
25
Sallum was sy seun; Mibsam was sy seun; Misma was sy seun.
26
En die seuns van Misma was: H mmuel, sy seun, Sakkur, sy seun, S¡me‹, sy seun.
27
En S¡me‹het sestien seuns en ses dogters gehad; maar sy broers het nie baie seuns gehad nie; en hulle hele geslag het nie so vermeerder soos die seuns van Juda nie.
28
En hulle het gewoon in Bers,ba en Molada en Hasar-Sual
29
en in Bilha en Esem en Tolad
30
en in B,tuel en Horma en Siklag
31
en in Bet-M rkabot en Hasar-Susim, en Bet-B¡re‹en Sa„r im; dit was hulle stede totdat Dawid koning geword het.
32
En hulle dorpe was: Etam en Ajin, Rimmon en Togen en Asan, vyf stede;
33
en al hulle dorpe wat in die omtrek van hierdie stede was, tot by Ba„l; dit was hulle woonplekke, en hulle het hul geslagsregister gehad.
34
En M,sobab en Jamleg en Josa, die seun van Am sia,
35
en Joël en Jehu, die seun van Jos¡bja, die seun van Ser ja, die seun van Asiël,
36
en Eljoënai en Ja„koba en Jesoh ja en As ja en Adiël en Jes¡miël en Ben ja
37
en Sisa, die seun van S¡fe‹, die seun van Allon, die seun van Jed ja, die seun van Simri, die seun van Sem ja --
38
die wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in hulle geslagte, en hulle families het sterk vermeerder.
39
En hulle het getrek tot by die ingang na Gedor, tot oostelik van die dal, om weiveld vir hulle kleinvee te soek.
40
En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was na alkante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar tevore gewoon;
41
en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae van Hisk¡a, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook die Meniete wat daar gevind is; en hulle het hul met die banvloek getref tot vandag toe; en hulle het in hulle plek gaan woon; want daar was weiveld vir hulle kleinvee.
42
Ook het van hulle, van die seuns van S¡meon, vyf honderd man getrek na die gebergte Se‹r; en Pel tja en Ne rja en Ref ja en Ussiël, die seuns van J¡se‹, was aan hulle hoof.
43
En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe.
2 Kronieke 4:1
2 Kronieke 4:2
2 Kronieke 4:3
2 Kronieke 4:4
2 Kronieke 4:5
2 Kronieke 4:6
2 Kronieke 4:7
2 Kronieke 4:8
2 Kronieke 4:9
2 Kronieke 4:10
2 Kronieke 4:11
2 Kronieke 4:12
2 Kronieke 4:13
2 Kronieke 4:14
2 Kronieke 4:15
2 Kronieke 4:16
2 Kronieke 4:17
2 Kronieke 4:18
2 Kronieke 4:19
2 Kronieke 4:20
2 Kronieke 4:21
2 Kronieke 4:22
2 Kronieke 4:23
2 Kronieke 4:24
2 Kronieke 4:25
2 Kronieke 4:26
2 Kronieke 4:27
2 Kronieke 4:28
2 Kronieke 4:29
2 Kronieke 4:30
2 Kronieke 4:31
2 Kronieke 4:32
2 Kronieke 4:33
2 Kronieke 4:34
2 Kronieke 4:35
2 Kronieke 4:36
2 Kronieke 4:37
2 Kronieke 4:38
2 Kronieke 4:39
2 Kronieke 4:40
2 Kronieke 4:41
2 Kronieke 4:42
2 Kronieke 4:43
2 Kronieke 1 / 2Kr 1
2 Kronieke 2 / 2Kr 2
2 Kronieke 3 / 2Kr 3
2 Kronieke 4 / 2Kr 4
2 Kronieke 5 / 2Kr 5
2 Kronieke 6 / 2Kr 6
2 Kronieke 7 / 2Kr 7
2 Kronieke 8 / 2Kr 8
2 Kronieke 9 / 2Kr 9
2 Kronieke 10 / 2Kr 10
2 Kronieke 11 / 2Kr 11
2 Kronieke 12 / 2Kr 12
2 Kronieke 13 / 2Kr 13
2 Kronieke 14 / 2Kr 14
2 Kronieke 15 / 2Kr 15
2 Kronieke 16 / 2Kr 16
2 Kronieke 17 / 2Kr 17
2 Kronieke 18 / 2Kr 18
2 Kronieke 19 / 2Kr 19
2 Kronieke 20 / 2Kr 20
2 Kronieke 21 / 2Kr 21
2 Kronieke 22 / 2Kr 22
2 Kronieke 23 / 2Kr 23
2 Kronieke 24 / 2Kr 24
2 Kronieke 25 / 2Kr 25
2 Kronieke 26 / 2Kr 26
2 Kronieke 27 / 2Kr 27
2 Kronieke 28 / 2Kr 28
2 Kronieke 29 / 2Kr 29
2 Kronieke 30 / 2Kr 30
2 Kronieke 31 / 2Kr 31
2 Kronieke 32 / 2Kr 32
2 Kronieke 33 / 2Kr 33
2 Kronieke 34 / 2Kr 34
2 Kronieke 35 / 2Kr 35
2 Kronieke 36 / 2Kr 36