A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Kronieke 27

1
Jotam was vyf en twintig jaar oud toe hy koning geword het, en sestien jaar het hy in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Jerusa, die dogter van Sadok.
2
En hy het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net soos sy vader Uss¡a gedoen het; alleenlik het hy nie in die tempel van die HERE ingegaan nie; en die volk het nog verderflik gehandel.
3
Hy het die Boonste Poort van die huis van die HERE gebou, en aan die muur van die Heuwel het hy baie gebou.
4
Verder het hy stede gebou op die gebergte van Juda, en in die bosse het hy forte en torings gebou.
5
Ook het hy oorlog gevoer teen die koning van die kinders van Ammon en hulle oorwin, sodat die kinders van Ammon hom in die jaar honderd talente silwer en tien duisend kor koring en tien duisend kor gars gegee het; dit het die kinders van Ammon vir hom ook in die tweede en derde jaar gelewer.
6
En Jotam het magtig geword, want hy het sy weë gerig voor die aangesig van die HERE sy God.
7
En die verdere geskiedenis van Jotam en al sy oorloë en sy ondernemings, kyk, dit is beskrywe in die Boek van die konings van Israel en Juda.
8
Hy was vyf en twintig jaar oud toe hy koning geword het, en sestien jaar het hy in Jerusalem geregeer.
9
En Jotam het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid; en sy seun Agas het in sy plek koning geword.
10
Die sewende vir die sewende maand was Heles, die Peloniet, uit die seuns van Efraim; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
11
Die agtste vir die agtste maand was S¡bbegai, die Husatiet, van die Sargiete; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
12
Die negende vir die negende maand was Abiëser, die Anatotiet, van die Benjaminiete; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
13
Die tiende vir die tiende maand was M harai, die Netofatiet, van die Sargiete; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
14
Die elfde vir die elfde maand was Ben ja, die Pireatoniet, uit die seuns van Efraim; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
15
Die twaalfde vir die twaalfde maand was H,ldai, die Netofatiet, van Otniël afkomstig; by sy afdeling was ook vier en twintig duisend.
16
En oor die stamme van Israel: bevelhebber oor die Rubeniete was Eliëser, die seun van Sigri; oor die Simeoniete was Saf tja, die seun van M äga;
17
oor die Leviete was Has bja, die seun van K,muel; oor die A„roniete, Sadok;
18
oor Juda was El¡hu, uit die broers van Dawid; oor Issaskar was Omri, die seun van M¡gael;
19
oor S,bulon was Jism ja, die seun van Ob dja; oor N ftali was J,rimot, die seun van Asriël;
20
oor die seuns van Efraim was Hos,a, die seun van As sja; oor die halwe stam van Manasse was Joël, die seun van Ped ja;
21
oor die halwe Manasse in G¡lead was Iddo, die seun van Sagar¡a; oor Benjamin was Ja„siël, die seun van Abner;
22
oor Dan was As reël, die seun van Jeroham. Dit was die owerstes van die stamme van Israel.
23
Maar Dawid het die getal van die wat twintig jaar oud was en daaronder, nie laat opneem nie; want die HERE het gesê dat Hy Israel sou vermeerder soos die sterre aan die hemel.
24
Joab, die seun van Seruja, het begin tel, maar nie voleindig nie, omdat hieroor 'n toorn oor Israel gekom het; daarom is die getal nie opgeneem in die optelling in die Kronieke van koning Dawid nie.
25
En oor die skatte van die koning was Asm wet, die seun van Adiël; en oor die skatte in die land, in die stede en in die dorpe en in die torings, was Jonatan, die seun van Uss¡a.
26
En oor die landarbeiders, vir die landbou, was Esri, die seun van Kelub.
27
En oor die wingerde was S¡me‹, die Ramatiet; en oor wat in die wingerde was aan wynvoorrade, was Sabdi, die Sifmiet.
28
En oor die olyfbome en die wildevyebome wat in die Laeveld is, was Baäl-Hanan, die Gederiet; en oor die olievoorrade was Joas.
29
En oor die beeste wat in Saron gewei het, was S¡trai, die Saroniet; maar oor die beeste in die vlaktes was Safat, die seun van Adlai.
30
En oor die kamele was Obil, die Ismaeliet; en oor die eselinne was J,gdeja, die Meronotiet.
31
En oor die kleinvee was Jasis, die Hagriet. Hulle almal was owerstes oor die besittinge van koning Dawid.
32
En Jonatan, die oom van Dawid, was raadgewer; hy was 'n man van deursig en 'n geleerde; en J,hiël, die seun van Hagmoni, was by die seuns van die koning.
33
En Agitofel was raadgewer van die koning; en Husai, die Arkiet, was die vriend van die koning.
34
En nAgitofel: Jojada, die seun van Ben ja, en Abjatar; en die leërowerste van die koning was Joab.
2 Kronieke 27:1
2 Kronieke 27:2
2 Kronieke 27:3
2 Kronieke 27:4
2 Kronieke 27:5
2 Kronieke 27:6
2 Kronieke 27:7
2 Kronieke 27:8
2 Kronieke 27:9
2 Kronieke 27:10
2 Kronieke 27:11
2 Kronieke 27:12
2 Kronieke 27:13
2 Kronieke 27:14
2 Kronieke 27:15
2 Kronieke 27:16
2 Kronieke 27:17
2 Kronieke 27:18
2 Kronieke 27:19
2 Kronieke 27:20
2 Kronieke 27:21
2 Kronieke 27:22
2 Kronieke 27:23
2 Kronieke 27:24
2 Kronieke 27:25
2 Kronieke 27:26
2 Kronieke 27:27
2 Kronieke 27:28
2 Kronieke 27:29
2 Kronieke 27:30
2 Kronieke 27:31
2 Kronieke 27:32
2 Kronieke 27:33
2 Kronieke 27:34
2 Kronieke 1 / 2Kr 1
2 Kronieke 2 / 2Kr 2
2 Kronieke 3 / 2Kr 3
2 Kronieke 4 / 2Kr 4
2 Kronieke 5 / 2Kr 5
2 Kronieke 6 / 2Kr 6
2 Kronieke 7 / 2Kr 7
2 Kronieke 8 / 2Kr 8
2 Kronieke 9 / 2Kr 9
2 Kronieke 10 / 2Kr 10
2 Kronieke 11 / 2Kr 11
2 Kronieke 12 / 2Kr 12
2 Kronieke 13 / 2Kr 13
2 Kronieke 14 / 2Kr 14
2 Kronieke 15 / 2Kr 15
2 Kronieke 16 / 2Kr 16
2 Kronieke 17 / 2Kr 17
2 Kronieke 18 / 2Kr 18
2 Kronieke 19 / 2Kr 19
2 Kronieke 20 / 2Kr 20
2 Kronieke 21 / 2Kr 21
2 Kronieke 22 / 2Kr 22
2 Kronieke 23 / 2Kr 23
2 Kronieke 24 / 2Kr 24
2 Kronieke 25 / 2Kr 25
2 Kronieke 26 / 2Kr 26
2 Kronieke 27 / 2Kr 27
2 Kronieke 28 / 2Kr 28
2 Kronieke 29 / 2Kr 29
2 Kronieke 30 / 2Kr 30
2 Kronieke 31 / 2Kr 31
2 Kronieke 32 / 2Kr 32
2 Kronieke 33 / 2Kr 33
2 Kronieke 34 / 2Kr 34
2 Kronieke 35 / 2Kr 35
2 Kronieke 36 / 2Kr 36