A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Kronieke 26

1
Toe het die hele volk van Juda Uss¡a geneem, wat toe sestien jaar oud was, en hom koning gemaak in die plek van sy vader Am sia.
2
Hy het Elot gebou en weer aan Juda teruggebring nadat die koning met sy vaders ontslaap het.
3
Sestien jaar was Uss¡a oud toe hy koning geword het, en hy het twee en vyftig jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Jegolja, van Jerusalem.
4
En hy het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net soos sy vader Am sia gedoen het.
5
En hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagar¡a, wat onderrig gegee het in die vrees van God. En in die dae dat hy die HERE gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak.
6
En hy het uitgetrek en teen die Filistyne geveg en die muur van Gat en die muur van Jabne en die muur van Asdod afgebreek, en stede gebou by Asdod en onder die Filistyne.
7
En God het hom gehelp teen die Filistyne en teen die Arabiere wat in Gur-Baäl gewoon het, en teen die Meniete.
8
Ook die Ammoniete het aan Uss¡a belasting betaal; en sy roem is verbrei tot by die ingang na Egipte, want hy was uitermate magtig.
9
Verder het Uss¡a torings gebou in Jerusalem by die Hoekpoort en by die Dalpoort en by die Winkelhaak, en hy het hulle versterk.
10
Hy het ook in die woestyn torings gebou en baie putte uitgekap; want hy het baie vee gehad, in die Laeveld sowel as in die Gelykveld, landbouers en wynboere op die berge en in die tuingronde, want hy was 'n liefhebber van die landbou.
11
Verder het Uss¡a 'n leër gehad wat oorlog kon voer, wat in afdelings op kommando moes uittrek volgens die getal van hulle monstering deur Je‹-el, die skrywer, en Ma„s,ja, die opsigter, onder leiding van Han nja, een van die owerstes van die koning.
12
Die hele getal van die familiehoofde, van die dapper helde, was twee duisend ses honderd.
13
En onder hulle bevel was 'n leërmag van drie honderd en sewe duisend vyf honderd wat met volle krag oorlog kon voer om die koning te help teen die vyand.
14
En Uss¡a het vir hulle, vir die hele kommando, skilde aangeskaf en spiese en helms en pantsers en boë en slingerstene.
15
Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaak, 'n uitvinding van 'n kunstenaar, wat op die torings en op die hoeke moes staan om met pyle en groot klippe te skiet; en sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik gehelp totdat hy sterk geword het.
16
Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die HERE sy God; want hy het in die tempel van die HERE gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukaltaar.
17
Maar die priester As rja het hom gevolg en tagtig priesters van die HERE, flukse manne, saam met hom,
18
en teen koning Uss¡a opgetree en aan hom gesê: Dit kom u nie toe, Uss¡a, om vir die HERE offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van A„ron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die HERE God nie tot eer strek nie.
19
Maar Uss¡a het woedend geword; en terwyl hy, met die wierookpan in sy hand, woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit voor die oë van die priesters, in die huis van die HERE langs die reukaltaar.
20
Toe As rja, die hoofpriester, en al die priesters na hom kyk en sien dat hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan weggedrywe, en hy het ook self gou gemaak om weg te kom, want die HERE het hom aangetas.
21
En koning Uss¡a was melaats tot die dag van sy dood toe, en hy het in 'n afgesonderde huis as melaatse gewoon, want hy was van die huis van die HERE uitgesluit; en sy seun Jotam, wat oor die paleis van die koning was, het die volk van die land geregeer.
22
En die verdere geskiedenis van Uss¡a, die vroeëre en die latere, het die profeet Jesaja, die seun van Amos, beskrywe.
23
En Uss¡a het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe by sy vaders op die begraafplaas van die konings; want hulle het gesê: Hy is melaats. En sy seun Jotam het in sy plek koning geword.
24
S,buel, die seun van Gersom, die seun van Moses, was owerste oor die skatte.
25
En wat sy broers, van Eliëser afkomstig, betref, sy seun was Reh bja, en sy seun Jesaja, en sy seun Joram, en sy seun Sigri, en sy seun Selomot.
26
Hierdie Selomot en sy broers was oor al die skatte van die heilige gawes wat koning Dawid en die familiehoofde, en die owerstes oor duisend en oor honderd en die leërowerstes, geheilig het --
27
van die oorloë en van die buit het hulle dit geheilig om die huis van die HERE daarmee uit te rus --
28
ook alles wat die siener Samuel geheilig het, en Saul, die seun van Kis, en Abner, die seun van Ner, en Joab, die seun van Seruja -- wie ook al iets geheilig het, was onder bewaring van Selomot en sy broers.
29
Van die Jishariete was Ken nja en sy seuns opsigters en regters oor Israel vir die uitwendige sake;
30
van die Hebroniete het Has bja en sy broers, dapper manne, duisend sewe honderd, die opsig gehad oor Israel, duskant die Jordaan na die weste toe, vir enige werk van die HERE en vir die diens van die koning.
31
Van die Hebroniete was Jer¡a die hoof -- daar is na die Hebroniete volgens hulle afstamming, volgens families, 'n ondersoek ingestel in die veertigste jaar van die koningskap van Dawid, en daar is onder hulle dapper helde gevind in Ja,ser in G¡lead --
32
en sy broers, dapper manne, twee duisend sewe honderd familiehoofde; en koning Dawid het hulle aangestel oor die Rubeniete en die Gadiete en die halwe stam van die Manassiete vir enige saak van God en enige saak van die koning.
2 Kronieke 26:1
2 Kronieke 26:2
2 Kronieke 26:3
2 Kronieke 26:4
2 Kronieke 26:5
2 Kronieke 26:6
2 Kronieke 26:7
2 Kronieke 26:8
2 Kronieke 26:9
2 Kronieke 26:10
2 Kronieke 26:11
2 Kronieke 26:12
2 Kronieke 26:13
2 Kronieke 26:14
2 Kronieke 26:15
2 Kronieke 26:16
2 Kronieke 26:17
2 Kronieke 26:18
2 Kronieke 26:19
2 Kronieke 26:20
2 Kronieke 26:21
2 Kronieke 26:22
2 Kronieke 26:23
2 Kronieke 26:24
2 Kronieke 26:25
2 Kronieke 26:26
2 Kronieke 26:27
2 Kronieke 26:28
2 Kronieke 26:29
2 Kronieke 26:30
2 Kronieke 26:31
2 Kronieke 26:32
2 Kronieke 1 / 2Kr 1
2 Kronieke 2 / 2Kr 2
2 Kronieke 3 / 2Kr 3
2 Kronieke 4 / 2Kr 4
2 Kronieke 5 / 2Kr 5
2 Kronieke 6 / 2Kr 6
2 Kronieke 7 / 2Kr 7
2 Kronieke 8 / 2Kr 8
2 Kronieke 9 / 2Kr 9
2 Kronieke 10 / 2Kr 10
2 Kronieke 11 / 2Kr 11
2 Kronieke 12 / 2Kr 12
2 Kronieke 13 / 2Kr 13
2 Kronieke 14 / 2Kr 14
2 Kronieke 15 / 2Kr 15
2 Kronieke 16 / 2Kr 16
2 Kronieke 17 / 2Kr 17
2 Kronieke 18 / 2Kr 18
2 Kronieke 19 / 2Kr 19
2 Kronieke 20 / 2Kr 20
2 Kronieke 21 / 2Kr 21
2 Kronieke 22 / 2Kr 22
2 Kronieke 23 / 2Kr 23
2 Kronieke 24 / 2Kr 24
2 Kronieke 25 / 2Kr 25
2 Kronieke 26 / 2Kr 26
2 Kronieke 27 / 2Kr 27
2 Kronieke 28 / 2Kr 28
2 Kronieke 29 / 2Kr 29
2 Kronieke 30 / 2Kr 30
2 Kronieke 31 / 2Kr 31
2 Kronieke 32 / 2Kr 32
2 Kronieke 33 / 2Kr 33
2 Kronieke 34 / 2Kr 34
2 Kronieke 35 / 2Kr 35
2 Kronieke 36 / 2Kr 36