A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Kronieke 13

1
In die agttiende jaar van koning Jerobeam het Ab¡a oor Juda koning geword.
2
Drie jaar het hy in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was Mig ja, die dogter van Uriël uit G¡bea. En daar was oorlog tussen Ab¡a en Jerobeam.
3
En Ab¡a het die oorlog begin met 'n leër van dapper krygsmanne, vier honderd duisend jong manskappe; en Jerobeam het hom in slagorde teen hom opgestel met agt honderd duisend jong manskappe, dapper helde.
4
Toe gaan Ab¡a bo-op die berg Semar im staan wat in die gebergte van Efraim is, en sê: Luister na my, Jerobeam en die hele Israel!
5
Behoort julle nie te weet dat die HERE, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as 'n soutverbond nie?
6
Maar Jerobeam, die seun van Nebat, die dienaar van Salomo, die seun van Dawid, het opgestaan en teen sy heer gerebelleer.
7
En ligsinnige manne, deugniete, het by hom vergader en hulle versit teen Reh beam, die seun van Salomo; en Reh beam was jonk en week van hart, sodat hy hulle geen teëstand kon bied nie.
8
En nou dink julle om teëstand te bied aan die koningskap van die HERE in die hand van die seuns van Dawid, omdat julle 'n groot menigte is en daar goue kalwers by julle is wat Jerobeam vir julle as gode gemaak het.
9
Het julle nie die priesters van die HERE, die seuns van A„ron, en die Leviete verdrywe en vir julle priesters gemaak soos die volke van die lande nie? Elkeen wat kom met 'n jong bul en sewe ramme om hom te laat aanstel, die het priester geword van die wat geen gode is nie.
10
Maar ons -- die HERE is onse God, en ons het Hom nie verlaat nie; en as priesters dien die seuns van A„ron die HERE, en die Leviete is in die dienswerk.
11
En hulle steek brandoffers vir die HERE aan die brand, elke môre en elke aand, en reukwerk van speserye, en hulle sorg vir die toonbrode op die rein tafel en vir die goue kandelaar met sy lampe, om dit elke aand op te steek; want ons onderhou die ordening van die HERE onse God, maar julle het Hom verlaat.
12
En kyk, by ons is God aan die hoof en sy priesters met die alarmtrompette om teen julle alarm te blaas. Kinders van Israel, voer tog nie oorlog teen die HERE, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie.
13
Maar Jerobeam het die hinderlaag laat omtrek om hulle van agter by te kom, sodat hulle voor Juda was en die hinderlaag agter hulle.
14
En toe Juda omdraai, was die geveg meteens voor en agter hulle; en hulle het die HERE aangeroep, terwyl die priesters op die trompette blaas.
15
Daarop hef die manskappe van Juda 'n krygsgeskreeu aan; en toe die manskappe van Juda die krygsgeskreeu aanhef, het God Jerobeam en die hele Israel voor Ab¡a en Juda verslaan.
16
En die kinders van Israel het gevlug vir Juda, en God het hulle in hul hand gegee.
17
En Ab¡a met sy manskappe het 'n groot slag onder hulle geslaan, sodat van Israel vyf honderd duisend jong manskappe as gesneuweldes geval het.
18
En die kinders van Israel is in die tyd verneder, maar die kinders van Juda het sterk geword, omdat hulle op die HERE, die God van hulle vaders, gesteun het.
19
En Ab¡a het Jerobeam agternagejaag en stede van hom afgeneem: Bet-el met sy onderhorige plekke, en Jes na met sy onderhorige plekke, en Efron met sy onderhorige plekke.
20
En Jerobeam het geen krag meer behou in die dae van Ab¡a nie, en die HERE het hom swaar getref, sodat hy gesterf het.
21
Maar Ab¡a het hom versterk; en hy het vir hom veertien vroue geneem en die vader van twee en twintig seuns en sestien dogters geword.
22
En die verdere geskiedenis van Ab¡a, sy weë en sy woorde, is beskrywe in die Uitleg van die profeet Iddo.
2 Kronieke 13:1
2 Kronieke 13:2
2 Kronieke 13:3
2 Kronieke 13:4
2 Kronieke 13:5
2 Kronieke 13:6
2 Kronieke 13:7
2 Kronieke 13:8
2 Kronieke 13:9
2 Kronieke 13:10
2 Kronieke 13:11
2 Kronieke 13:12
2 Kronieke 13:13
2 Kronieke 13:14
2 Kronieke 13:15
2 Kronieke 13:16
2 Kronieke 13:17
2 Kronieke 13:18
2 Kronieke 13:19
2 Kronieke 13:20
2 Kronieke 13:21
2 Kronieke 13:22
2 Kronieke 1 / 2Kr 1
2 Kronieke 2 / 2Kr 2
2 Kronieke 3 / 2Kr 3
2 Kronieke 4 / 2Kr 4
2 Kronieke 5 / 2Kr 5
2 Kronieke 6 / 2Kr 6
2 Kronieke 7 / 2Kr 7
2 Kronieke 8 / 2Kr 8
2 Kronieke 9 / 2Kr 9
2 Kronieke 10 / 2Kr 10
2 Kronieke 11 / 2Kr 11
2 Kronieke 12 / 2Kr 12
2 Kronieke 13 / 2Kr 13
2 Kronieke 14 / 2Kr 14
2 Kronieke 15 / 2Kr 15
2 Kronieke 16 / 2Kr 16
2 Kronieke 17 / 2Kr 17
2 Kronieke 18 / 2Kr 18
2 Kronieke 19 / 2Kr 19
2 Kronieke 20 / 2Kr 20
2 Kronieke 21 / 2Kr 21
2 Kronieke 22 / 2Kr 22
2 Kronieke 23 / 2Kr 23
2 Kronieke 24 / 2Kr 24
2 Kronieke 25 / 2Kr 25
2 Kronieke 26 / 2Kr 26
2 Kronieke 27 / 2Kr 27
2 Kronieke 28 / 2Kr 28
2 Kronieke 29 / 2Kr 29
2 Kronieke 30 / 2Kr 30
2 Kronieke 31 / 2Kr 31
2 Kronieke 32 / 2Kr 32
2 Kronieke 33 / 2Kr 33
2 Kronieke 34 / 2Kr 34
2 Kronieke 35 / 2Kr 35
2 Kronieke 36 / 2Kr 36