A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Kronieke 1

1
En Salomo, die seun van Dawid, het hom versterk in sy koningskap; en die HERE sy God was met hom en het hom uitermate groot gemaak.
2
En Salomo het met die hele Israel gespreek, met die owerstes oor duisend en oor honderd en met die regters en met elke vors in die hele Israel, die familiehoofde;
3
en hulle het gegaan, Salomo en die hele vergadering saam met hom, na die hoogte wat by G¡beon is; want daar was die tent van samekoms van God wat Moses, die kneg van die HERE, in die woestyn gemaak het.
4
Maar Dawid het die ark van God uit Kirjat-Je rim laat bring na die plek wat Dawid daarvoor ingerig het; want hy het daarvoor 'n tent in Jerusalem opgeslaan.
5
Ook die koperaltaar wat Bes leël, die seun van Uri, die seun van Hur, gemaak het, was daar voor die tabernakel van die HERE; en Salomo en die vergadering het dit besoek.
6
En Salomo het daar op die koperaltaar wat by die tent van samekoms behoort het, voor die aangesig van die HERE geoffer en daarop duisend brandoffers gebring.
7
In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê: Begeer wat Ek jou moet gee.
8
En Salomo het tot God gespreek: U het aan my vader Dawid 'n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak.
9
HERE God, laat u woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word; want U het my koning gemaak oor 'n volk talryk soos die stof van die aarde.
10
Gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit-- en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van U regeer?
11
Toe sê God aan Salomo: Omdat d¡t in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het om my volk waaroor Ek jou koning gemaak het, te kan regeer --
12
daarom word die wysheid en die kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos njou nie sal wees nie.
13
En Salomo het van die hoogte wat by G¡beon is, van die tent van samekoms af, in Jerusalem aangekom, en hy het oor Israel geregeer.
14
En Salomo het strydwaens en perderuiters versamel, sodat hy veertien honderd waens en twaalf duisend perderuiters gehad het; en hy het hulle in die stede vir die waens en by die koning in Jerusalem opgestel.
15
En die koning het die silwer en die goud in Jerusalem gemaak soos die klippe, en die seders het hy gemaak soos die wildevyebome wat in die Laeveld is, in menigte.
16
En die uitvoer van perde vir Salomo het plaasgevind uit Egipte en uit Kw,; handelaars van die koning het hulle uit Kw, gaan haal teen koopprys.
17
En hulle het uit Egipte 'n wa laat optrek en dit uitgevoer vir ses honderd sikkels silwer en 'n perd vir honderd en vyftig; en so is dit vir al die konings van die Hetiete en die konings van Aram deur hulle uitgevoer.
18
En Arp gsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.
19
En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en sy broer se naam was Joktan.
20
En Joktan was die vader van Almodad en Selef en Hasarm wet en Jerag,
21
en Hadoram en Usal en Dikla,
22
en Ebal en Ab¡mael en Skeba,
23
en Ofir en Haw¡la en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
24
Sem, Arp gsad, Selag,
25
Heber, Peleg, Rehu,
26
Serug, Nahor, Tera,
27
Abram; dit is Abraham.
28
Die seuns van Abraham was Isak en Ismael.
29
Dit is hulle geslagsregister: die eersgeborene van Ismael was N,bajot, en Kedar en Adbeël en Mibsam,
30
Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema,
31
Jetur, Nafis en Kedma; hulle was die seuns van Ismael.
32
En die seuns van Ketura, die byvrou van Abraham. Sy het gebaar: Simran en Joksan en Medan en M¡dian en Jisbak en Suag. En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan.
33
En die seuns van M¡dian was: Efa en Efer en Henog en Ab¡da en lda„. Hulle almal was seuns van Ketura.
34
En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel;
35
die seuns van Esau: lifas, R,huel en Jehus en J elam en Korag.
36
Die seuns van lifas was: Teman en Omar, Sefi en G etam, Kenas en Timna en Amalek.
37
Die seuns van R,huel was: N hat, Serag, Samma en Missa.
38
En die seuns van Se‹r was: Lotan en Sobal en S¡beon en Ana en Dison en Eser en Disan.
39
En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna.
40
Die seuns van Sobal was: Aljan en Man hat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van S¡beon was Aja en Ana.
41
Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran.
42
Die seuns van Eser was: Bilhan en S äwan en J äkan. Die seuns van Disan was Us en Aran.
43
En dit is die konings wat in die land Edom geregeer het voordat daar 'n koning oor die kinders van Israel geregeer het: Bela, die seun van Beor; en die naam van sy stad was Dinh ba;
44
en Bela het gesterwe, en in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serag, uit Bosra.
45
En Jobab het gesterwe, en Husam, uit die land van die Temaniete, het in sy plek geregeer.
46
En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete in die veld van Moab verslaan het, het in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Awit.
47
En Hadad het gesterwe, en Samla uit M sreka het in sy plek geregeer.
48
En Samla het gesterwe, en Saul uit R,hobot, aan die rivier, het in sy plek geregeer.
49
En Saul het gesterwe, en Ba„l-H nan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer.
50
Nadat Ba„l-H nan gesterf het, het Hadad in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahi; en die naam van sy vrou was Mehet beël, die dogter van Matred, die dogter van M,sahab.
51
Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom: die vors Timna, die vors Alja, die vors Jetet,
52
die vors Oholib ma, die vors Ela, die vors Pinon,
53
die vors Kenas, die vors Teman, die vors Mibsar,
54
die vors M gdiël, die vors Iram; dit was die vorste van Edom.
2 Kronieke 1:1
2 Kronieke 1:2
2 Kronieke 1:3
2 Kronieke 1:4
2 Kronieke 1:5
2 Kronieke 1:6
2 Kronieke 1:7
2 Kronieke 1:8
2 Kronieke 1:9
2 Kronieke 1:10
2 Kronieke 1:11
2 Kronieke 1:12
2 Kronieke 1:13
2 Kronieke 1:14
2 Kronieke 1:15
2 Kronieke 1:16
2 Kronieke 1:17
2 Kronieke 1:18
2 Kronieke 1:19
2 Kronieke 1:20
2 Kronieke 1:21
2 Kronieke 1:22
2 Kronieke 1:23
2 Kronieke 1:24
2 Kronieke 1:25
2 Kronieke 1:26
2 Kronieke 1:27
2 Kronieke 1:28
2 Kronieke 1:29
2 Kronieke 1:30
2 Kronieke 1:31
2 Kronieke 1:32
2 Kronieke 1:33
2 Kronieke 1:34
2 Kronieke 1:35
2 Kronieke 1:36
2 Kronieke 1:37
2 Kronieke 1:38
2 Kronieke 1:39
2 Kronieke 1:40
2 Kronieke 1:41
2 Kronieke 1:42
2 Kronieke 1:43
2 Kronieke 1:44
2 Kronieke 1:45
2 Kronieke 1:46
2 Kronieke 1:47
2 Kronieke 1:48
2 Kronieke 1:49
2 Kronieke 1:50
2 Kronieke 1:51
2 Kronieke 1:52
2 Kronieke 1:53
2 Kronieke 1:54
2 Kronieke 1 / 2Kr 1
2 Kronieke 2 / 2Kr 2
2 Kronieke 3 / 2Kr 3
2 Kronieke 4 / 2Kr 4
2 Kronieke 5 / 2Kr 5
2 Kronieke 6 / 2Kr 6
2 Kronieke 7 / 2Kr 7
2 Kronieke 8 / 2Kr 8
2 Kronieke 9 / 2Kr 9
2 Kronieke 10 / 2Kr 10
2 Kronieke 11 / 2Kr 11
2 Kronieke 12 / 2Kr 12
2 Kronieke 13 / 2Kr 13
2 Kronieke 14 / 2Kr 14
2 Kronieke 15 / 2Kr 15
2 Kronieke 16 / 2Kr 16
2 Kronieke 17 / 2Kr 17
2 Kronieke 18 / 2Kr 18
2 Kronieke 19 / 2Kr 19
2 Kronieke 20 / 2Kr 20
2 Kronieke 21 / 2Kr 21
2 Kronieke 22 / 2Kr 22
2 Kronieke 23 / 2Kr 23
2 Kronieke 24 / 2Kr 24
2 Kronieke 25 / 2Kr 25
2 Kronieke 26 / 2Kr 26
2 Kronieke 27 / 2Kr 27
2 Kronieke 28 / 2Kr 28
2 Kronieke 29 / 2Kr 29
2 Kronieke 30 / 2Kr 30
2 Kronieke 31 / 2Kr 31
2 Kronieke 32 / 2Kr 32
2 Kronieke 33 / 2Kr 33
2 Kronieke 34 / 2Kr 34
2 Kronieke 35 / 2Kr 35
2 Kronieke 36 / 2Kr 36