A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

1 Kronieke 18

1
En hierna het Dawid die Filistyne verslaan en hulle onderwerp; en hy het Gat met sy onderhorige plekke uit die hand van die Filistyne geneem.
2
Hy het ook die Moabiete verslaan, sodat die Moabiete Dawid se belastingpligtige knegte geword het.
3
Dawid het ook Hadaréser, die koning van Soba, na Hamat toe verslaan, toe hy getrek het om sy mag aan die Eufraatrivier te bevestig.
4
En Dawid het van hom duisend strydwaens en sewe duisend perderuiters en twintig duisend man voetgangers afgeneem; en Dawid het al die trekperde se hakskeensenings afgesny, maar honderd trekperde daarvan laat oorbly.
5
En die Arameërs van Damaskus het gekom om Hadaréser, die koning van Soba, te help; maar Dawid het onder die Arameërs twee en twintig duisend man verslaan.
6
En Dawid het wagposte in Aram-Damaskus geplaas, sodat die Arameërs Dawid se belastingpligtige knegte was; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.
7
En Dawid het die goue skilde geneem wat die dienaars van Hadaréser gedra het, en dit na Jerusalem gebring.
8
En uit Tibhat en uit Kun, stede van Hadaréser, het Dawid ontsaglik veel koper weggeneem; daarvan het Salomo die kopersee en die pilare en die kopergereedskappe gemaak.
9
Toe Toü, die koning van Hamat, hoor dat Dawid die hele leërmag van Hadaréser, die koning van Soba, verslaan het,
10
stuur hy sy seun Hadóram na koning Dawid om hom na die welstand te vra en hom geluk te wens dat hy teen Hadaréser geveg en hom verslaan het, want Hadaréser was 'n vyand van Toü. Ook allerhande goue en silwer-- en kopervoorwerpe het hy saamgebring.
11
Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig saam met die silwer en die goud wat hy van al die nasies geneem het, van die Edomiete en van die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en van die Amalekiete.
12
Ook het Abísai, die seun van Serúja, die Edomiete in die Soutdal verslaan, agttien duisend.
13
En hy het wagposte in Edom geplaas, sodat al die Edomiete knegte van Dawid geword het; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.
14
En Dawid het oor die hele Israel geregeer en reg en geregtigheid aan sy hele volk gedoen.
15
En Joab, die seun van Serúja, was oor die leër; en Jósafat, die seun van Ahílud, was kanselier.
16
En Sadok, die seun van Ahítub, en Ahiméleg, die seun van Abjatar, was priesters, en Sausa was skrywer.
17
En Benája, die seun van Jójada, was oor die Kreti en die Pleti, en die oudste seuns van Dawid was in diens van die koning.
1 Kronieke 18:1
1 Kronieke 18:2
1 Kronieke 18:3
1 Kronieke 18:4
1 Kronieke 18:5
1 Kronieke 18:6
1 Kronieke 18:7
1 Kronieke 18:8
1 Kronieke 18:9
1 Kronieke 18:10
1 Kronieke 18:11
1 Kronieke 18:12
1 Kronieke 18:13
1 Kronieke 18:14
1 Kronieke 18:15
1 Kronieke 18:16
1 Kronieke 18:17
1 Kronieke 1 / 1Kr 1
1 Kronieke 2 / 1Kr 2
1 Kronieke 3 / 1Kr 3
1 Kronieke 4 / 1Kr 4
1 Kronieke 5 / 1Kr 5
1 Kronieke 6 / 1Kr 6
1 Kronieke 7 / 1Kr 7
1 Kronieke 8 / 1Kr 8
1 Kronieke 9 / 1Kr 9
1 Kronieke 10 / 1Kr 10
1 Kronieke 11 / 1Kr 11
1 Kronieke 12 / 1Kr 12
1 Kronieke 13 / 1Kr 13
1 Kronieke 14 / 1Kr 14
1 Kronieke 15 / 1Kr 15
1 Kronieke 16 / 1Kr 16
1 Kronieke 17 / 1Kr 17
1 Kronieke 18 / 1Kr 18
1 Kronieke 19 / 1Kr 19
1 Kronieke 20 / 1Kr 20
1 Kronieke 21 / 1Kr 21
1 Kronieke 22 / 1Kr 22
1 Kronieke 23 / 1Kr 23
1 Kronieke 24 / 1Kr 24
1 Kronieke 25 / 1Kr 25
1 Kronieke 26 / 1Kr 26
1 Kronieke 27 / 1Kr 27
1 Kronieke 28 / 1Kr 28
1 Kronieke 29 / 1Kr 29