A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

1 Kronieke 13

1
En Dawid het raad gehou met die owerstes oor duisend en oor honderd, met elke bevelhebber;
2
en Dawid het aan die hele vergadering van Israel gesê: As julle dit goedvind en dit van die HERE onse God is, laat ons ons versprei en na ons broers stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel, en saam met hulle na die priesters en die Leviete in die stede waar hulle weiveld het, dat hulle by ons bymekaar moet kom.
3
En laat ons die ark van onse God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie.
4
Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë van die hele volk.
5
En Dawid het die hele Israel versamel van die Sihor in Egipte af tot by die ingang na Hamat, om die ark van God uit Kirjat-Jeárim te gaan haal.
6
Daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Báäla, na Kirjat-Jeárim wat aan Juda behoort, om daarvandaan op te bring die ark van God die HERE wat op die gérubs troon, waaroor die Naam uitgeroep is.
7
En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van Abinádab, en Ussa en Agjo het die wa gedrywe.
8
En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboeryne en simbale en trompette.
9
Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Ussa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel.
10
Daarop het die toorn van die HERE ontvlam teen Ussa, en Hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het.
11
En Dawid het ontroerd geword, omdat die HERE 'n skeur aan Ussa geskeur het; daarom het hy daardie plek genoem Peres-Ussa, tot vandag toe.
12
En Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê: Hoe kan ek die ark van God na my toe bring?
13
Daarom het Dawid die ark nie by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Gittiet.
14
En die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis gebly drie maande lank, en die HERE het die huis van Obed-Edom geseën met alles wat hy gehad het.
1 Kronieke 13:1
1 Kronieke 13:2
1 Kronieke 13:3
1 Kronieke 13:4
1 Kronieke 13:5
1 Kronieke 13:6
1 Kronieke 13:7
1 Kronieke 13:8
1 Kronieke 13:9
1 Kronieke 13:10
1 Kronieke 13:11
1 Kronieke 13:12
1 Kronieke 13:13
1 Kronieke 13:14
1 Kronieke 1 / 1Kr 1
1 Kronieke 2 / 1Kr 2
1 Kronieke 3 / 1Kr 3
1 Kronieke 4 / 1Kr 4
1 Kronieke 5 / 1Kr 5
1 Kronieke 6 / 1Kr 6
1 Kronieke 7 / 1Kr 7
1 Kronieke 8 / 1Kr 8
1 Kronieke 9 / 1Kr 9
1 Kronieke 10 / 1Kr 10
1 Kronieke 11 / 1Kr 11
1 Kronieke 12 / 1Kr 12
1 Kronieke 13 / 1Kr 13
1 Kronieke 14 / 1Kr 14
1 Kronieke 15 / 1Kr 15
1 Kronieke 16 / 1Kr 16
1 Kronieke 17 / 1Kr 17
1 Kronieke 18 / 1Kr 18
1 Kronieke 19 / 1Kr 19
1 Kronieke 20 / 1Kr 20
1 Kronieke 21 / 1Kr 21
1 Kronieke 22 / 1Kr 22
1 Kronieke 23 / 1Kr 23
1 Kronieke 24 / 1Kr 24
1 Kronieke 25 / 1Kr 25
1 Kronieke 26 / 1Kr 26
1 Kronieke 27 / 1Kr 27
1 Kronieke 28 / 1Kr 28
1 Kronieke 29 / 1Kr 29