A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Konings 12

1
In die sewende jaar van Jehu het Joas koning geword, en hy het veertig jaar geregeer in Jerusalem; en die naam van sy moeder was S¡bja, van Bers,ba.
2
En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die HERE, al sy dae waarin die priester Jojada hom onderrig het.
3
Net die hoogtes is nie afgeskaf nie; die volk het nog geoffer en op die hoogtes rook laat opgaan.
4
En Joas het aan die priesters gesê: Al die geld wat as heilige gawes in die huis van die HERE gebring word, gangbare geld, elkeen se personegeld waarvoor hy geskat is, en al die geld wat iemand vrywillig in die huis van die HERE bring,
5
mag die priesters vir hulle neem, elkeen van sy bekende, en hulle moet die bouvallige plekke van die huis herstel waar 'n bouvallige plek ook al gevind word.
6
Maar toe in die drie en twintigste jaar van koning Joas die priesters die bouvallige plekke van die huis nie herstel het nie,
7
het koning Joas Jojada, die priester, en die priesters geroep en aan hulle gesê: Waarom herstel julle nie die bouvallige plekke van die huis nie? Nou dan, julle moet geen geld van julle bekendes aanneem nie, maar dit gee vir die bouvallige plekke van die huis.
8
En die priesters het ingewillig om geen geld van die volk aan te neem nie en om die bouvallige plekke van die huis dan ook nie te herstel nie.
9
Toe neem die priester Jojada 'n kis en boor 'n opening in sy deksel en sit dit langs die altaar neer aan die regterkant as 'n mens in die huis van die HERE inkom; en die priesters wat die drumpel bewaak, het al die geld wat in die huis van die HERE ingebring is, daarin gegooi.
10
En toe hulle sien dat daar baie geld in die kis was, het die skrywer van die koning opgegaan en die hoëpriester en dit saamgebind en die geld getel wat in die huis van die HERE gevind is.
11
En hulle het die afgetelde geld oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat oor die huis van die HERE aangestel was, en hulle het dit uitbetaal aan die skrynwerkers en die bouers wat aan die huis van die HERE gewerk het,
12
en aan die messelaars en aan die klipkappers, en om houte en gekapte klippe te koop om die bouvallige plekke van die huis van die HERE te herstel, ja, vir alles wat uitgegee moes word aan die huis om dit te herstel.
13
Ewenwel is daar in die huis van die HERE geen silwerskottels, messe, komme, trompette -- enige goue gereedskap of silwergereedskap gemaak van die geld wat in die huis van die HERE gebring is nie.
14
Maar hulle het dit aan die uitvoerders van die werk gegee om daarmee die huis van die HERE te herstel.
15
En hulle het nie met die manne afgereken in wie se hand die geld toevertrou was om dit aan die uitvoerders van die werk te gee nie, want hulle het met getrouheid gehandel.
16
Die geld van die skuldoffer en die geld van sondoffers is nie in die huis van die HERE gebring nie; dit was vir die priesters.
17
Destyds het H sael, die koning van Aram, opgetrek en teen Gat geveg en dit ingeneem; daarna het H sael sy aangesig gerig om teen Jerusalem op te trek.
18
Toe neem Joas, die koning van Juda, al die heilige gawes wat sy vaders Josafat en Joram en Ah sia, die konings van Juda, geheilig het, met sy eie heilige gawes en al die goud wat te vinde was in die skatkamers van die HERE se huis en van die koning se huis, en stuur dit aan H sael, die koning van Aram. Daarop het hy van Jerusalem af weggetrek.
19
En die verdere geskiedenis van Joas en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie?
20
En sy dienaars het opgestaan en 'n sameswering gesmee en Joas gedood in die huis Millo wat aflê na Silla toe --
21
Josabad, die seun van S¡meat, en Josabad, die seun van Somer, sy dienaars, het hom doodgeslaan; en hy is begrawe by sy vaders in die stad van Dawid, en sy seun Am sia het in sy plek koning geword.
2 Konings 12:1
2 Konings 12:2
2 Konings 12:3
2 Konings 12:4
2 Konings 12:5
2 Konings 12:6
2 Konings 12:7
2 Konings 12:8
2 Konings 12:9
2 Konings 12:10
2 Konings 12:11
2 Konings 12:12
2 Konings 12:13
2 Konings 12:14
2 Konings 12:15
2 Konings 12:16
2 Konings 12:17
2 Konings 12:18
2 Konings 12:19
2 Konings 12:20
2 Konings 12:21
2 Konings 1 / 2Ko 1
2 Konings 2 / 2Ko 2
2 Konings 3 / 2Ko 3
2 Konings 4 / 2Ko 4
2 Konings 5 / 2Ko 5
2 Konings 6 / 2Ko 6
2 Konings 7 / 2Ko 7
2 Konings 8 / 2Ko 8
2 Konings 9 / 2Ko 9
2 Konings 10 / 2Ko 10
2 Konings 11 / 2Ko 11
2 Konings 12 / 2Ko 12
2 Konings 13 / 2Ko 13
2 Konings 14 / 2Ko 14
2 Konings 15 / 2Ko 15
2 Konings 16 / 2Ko 16
2 Konings 17 / 2Ko 17
2 Konings 18 / 2Ko 18
2 Konings 19 / 2Ko 19
2 Konings 20 / 2Ko 20
2 Konings 21 / 2Ko 21
2 Konings 22 / 2Ko 22
2 Konings 23 / 2Ko 23
2 Konings 24 / 2Ko 24
2 Konings 25 / 2Ko 25