A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

1 Konings 15

1
En in die agttiende jaar van koning Jerobeam, die seun van Nebat, het Ab¡a oor Juda koning geword.
2
Hy het drie jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was M äga, die dogter van Ab¡salom.
3
En hy het gewandel in al die sondes van sy vader wat hy voor hom gedoen het; en sy hart was nie volkome met die HERE sy God soos die hart van sy vader Dawid nie.
4
Maar ter wille van Dawid het die HERE sy God vir hom 'n lamp in Jerusalem gegee deur sy seun nhom te verwek en Jerusalem in stand te hou,
5
omdat Dawid gedoen het wat reg was in die oë van die HERE, sonder om af te wyk van alles wat Hy hom beveel het, al die dae van sy lewe, behalwe in die saak van Ur¡a, die Hetiet.
6
En daar was oorlog tussen Reh beam en Jerobeam, al die dae van sy lewe.
7
En die verdere geskiedenis van Ab¡a en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie? Daar was ook oorlog tussen Ab¡a en Jerobeam.
8
En Ab¡a het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid; en sy seun Asa het in sy plek koning geword.
9
In die twintigste jaar dan van Jerobeam, die koning van Israel, het Asa koning van Juda geword.
10
En hy het een en veertig jaar in Jerusalem geregeer; en die naam van sy moeder was M äga, 'n dogter van Ab¡salom.
11
En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die HERE net soos sy vader Dawid:
12
hy het die skandseuns uit die land laat wegtrek en al die drekgode verwyder wat sy vaders gemaak het.
13
Ja, selfs sy moeder M äga het hy as gebiedster afgesit, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asj,ra gemaak het; en Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en in die dal Kidron verbrand.
14
Die hoogtes is wel nie afgeskaf nie, maar Asa se hart was volkome met die HERE al sy dae.
15
En hy het die heilige gawes van sy vader en sy heilige gawes in die huis van die HERE gebring: silwer en goud en allerhande voorwerpe.
16
En daar was oorlog tussen Asa en Ba,sa, die koning van Israel, al hulle dae.
17
En Ba,sa, die koning van Israel, het teen Juda opgetrek en Rama gebou om niemand van Asa, die koning van Juda, te laat uit-- of ingaan nie.
18
Toe neem Asa al die silwer en die goud wat oorgebly het in die skatkamers van die huis van die HERE en die skatte van die huis van die koning, en gee dit in die hand van sy dienaars; en koning Asa het hulle gestuur na B,nhadad, die seun van Tabr¡mmon, die seun van H,sjon, die koning van Aram wat in Damaskus gewoon het, om te sê:
19
Daar is 'n verbond tussen my en u, tussen my vader en u vader; kyk, ek stuur 'n geskenk van silwer en goud; gaan verbreek u verbond met Ba,sa, die koning van Israel, dat hy kan optrek, weg van my af.
20
En B,nhadad het geluister na koning Asa en die owerstes van sy leërmagte teen die stede van Israel gestuur, en Ijon en Dan en Abel-Bet-M äga en die hele K¡nnerot met die hele land N ftali verwoes.
21
En net toe Ba,sa dit hoor, het hy opgehou om Rama te bou en in Tirsa gebly.
22
Toe roep koning Asa die hele Juda op -- niemand was vry nie -- en hulle het die klippe en balke van Rama, waarmee Ba,sa gebou het, weggedra; en daarmee het koning Asa Geba in Benjamin en Mispa gebou.
23
En die res van die verdere geskiedenis van Asa en al sy magtige dade en alles wat hy gedoen het, en die stede wat hy gebou het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie? Maar in die tyd van sy ouderdom het hy aan sy voete gely.
24
En Asa het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders begrawe in die stad van sy vader Dawid; en sy seun Josafat het in sy plek koning geword.
25
En Nadab, die seun van Jerobeam, het koning geword oor Israel in die tweede jaar van Asa, die koning van Juda, en hy het twee jaar oor Israel geregeer.
26
En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE, en gewandel in die weg van sy vader en in sy sonde waarmee hy Israel laat sondig het.
27
Maar Ba,sa, die seun van Ah¡a, van die huis van Issaskar, het 'n sameswering teen hom gesmee, en Ba,sa het hom verslaan by G¡bbeton wat aan die Filistyne behoort, terwyl Nadab en die hele Israel besig was om G¡bbeton te beleër.
28
So het Ba,sa hom dan gedood in die derde jaar van Asa, die koning van Juda, en koning geword in sy plek.
29
En sodra hy koning was, het hy die hele huis van Jerobeam omgebring; hy het van Jerobeam niks laat oorbly wat asemhaal nie, totdat hy hom verdelg het, volgens die woord van die HERE wat Hy gespreek het deur die diens van sy kneg Ah¡a, die Siloniet --
30
vanweë die sondes van Jerobeam wat hy gedoen en waarmee hy Israel laat sondig het, deur sy geterg waarmee hy die HERE, die God van Israel, geterg het.
31
En die verdere geskiedenis van Nadab en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Israel nie?
32
En daar was oorlog tussen Asa en Ba,sa, die koning van Israel, al hulle dae.
33
In die derde jaar van Asa, die koning van Juda, het Ba,sa, die seun van Ah¡a, oor die hele Israel koning geword in Tirsa, vier en twintig jaar lank.
34
En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en gewandel in die weg van Jerobeam en in sy sonde waarmee hy Israel laat sondig het.
1 Konings 15:1
1 Konings 15:2
1 Konings 15:3
1 Konings 15:4
1 Konings 15:5
1 Konings 15:6
1 Konings 15:7
1 Konings 15:8
1 Konings 15:9
1 Konings 15:10
1 Konings 15:11
1 Konings 15:12
1 Konings 15:13
1 Konings 15:14
1 Konings 15:15
1 Konings 15:16
1 Konings 15:17
1 Konings 15:18
1 Konings 15:19
1 Konings 15:20
1 Konings 15:21
1 Konings 15:22
1 Konings 15:23
1 Konings 15:24
1 Konings 15:25
1 Konings 15:26
1 Konings 15:27
1 Konings 15:28
1 Konings 15:29
1 Konings 15:30
1 Konings 15:31
1 Konings 15:32
1 Konings 15:33
1 Konings 15:34
1 Konings 1 / 1Ko 1
1 Konings 2 / 1Ko 2
1 Konings 3 / 1Ko 3
1 Konings 4 / 1Ko 4
1 Konings 5 / 1Ko 5
1 Konings 6 / 1Ko 6
1 Konings 7 / 1Ko 7
1 Konings 8 / 1Ko 8
1 Konings 9 / 1Ko 9
1 Konings 10 / 1Ko 10
1 Konings 11 / 1Ko 11
1 Konings 12 / 1Ko 12
1 Konings 13 / 1Ko 13
1 Konings 14 / 1Ko 14
1 Konings 15 / 1Ko 15
1 Konings 16 / 1Ko 16
1 Konings 17 / 1Ko 17
1 Konings 18 / 1Ko 18
1 Konings 19 / 1Ko 19
1 Konings 20 / 1Ko 20
1 Konings 21 / 1Ko 21
1 Konings 22 / 1Ko 22