A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Samuel 8

1
En daarna het Dawid die Filistyne verslaan en hulle onderwerp; en Dawid het die gesag oor die moederstad uit die hand van die Filistyne geneem.
2
Hy het die Moabiete ook verslaan en hulle gemeet met 'n lyn deur hulle op die grond te laat lê: en hy het twee mate gemeet om dood te maak en een volle maat om te laat lewe; en die Moabiete het Dawid se belastingpligtige knegte geword.
3
Verder het Dawid Hadad,ser, die seun van Rehob, die koning van Soba, verslaan, toe die getrek het om sy mag aan die Eufraatrivier te herstel.
4
En Dawid het van hom duisend sewe honderd perderuiters afgeneem en twintig duisend man voetgangers, en Dawid het al die trekperde se hakskeensenings afgesny, maar honderd trekperde daarvan laat oorbly.
5
En die Arameërs van Damaskus het gekom om Hadad,ser, die koning van Soba, te help; maar Dawid het onder die Arameërs twee en twintig duisend man verslaan.
6
En Dawid het wagposte in Aram-Damaskus uitgesit, sodat die Arameërs Dawid se belastingpligtige knegte was; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.
7
En Dawid het die goue skilde geneem wat die dienaars van Hadad,ser gedra het, en dit na Jerusalem gebring.
8
En uit B,tag en uit Berot i, stede van Hadad,ser, het koning Dawid ontsaglik veel koper weggeneem.
9
Toe To‹, die koning van Hamat, hoor dat Dawid die hele leërmag van Hadad,ser verslaan het,
10
stuur To‹sy seun Joram na koning Dawid om hom na die welstand te vra en hom geluk te wens, omdat hy teen Hadad,ser geveg en hom verslaan het -- want Hadad,ser het gedurig oorlog gevoer met To‹-- en in sy hand was silwer-- en goue en kopervoorwerpe.
11
Dit het koning Dawid ook aan die HERE geheilig, saam met die silwer en die goud wat hy geheilig het van al die nasies wat hy onderwerp het:
12
van die Arameërs en die Moabiete en van die kinders van Ammon en van die Filistyne en van die Amalekiete en van die buit van Hadad,ser, die seun van Rehob, die koning van Soba.
13
En Dawid het naam gemaak toe hy, by sy terugkoms van die neerlaag van die Arameërs, in die Soutdal agttien duisend Edomiete verslaan het.
14
En Dawid het wagposte in Edom uitgesit, in die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die Edomiete het Dawid se knegte geword; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.
15
En Dawid het oor die hele Israel geregeer, en Dawid het aan sy hele volk reg en geregtigheid gedoen.
16
En Joab, die seun van Seruja, was oor die leër; en Josafat, die seun van Ah¡lud, was kanselier.
17
En Sadok, die seun van Ah¡tub, en Ahim,leg, die seun van Abjatar, was priesters, en Ser ja was skrywer.
18
En Ben ja, die seun van Jojada, was oor die Kreti en die Pleti, en die seuns van Dawid was priesters.
2 Samuel 8:1
2 Samuel 8:2
2 Samuel 8:3
2 Samuel 8:4
2 Samuel 8:5
2 Samuel 8:6
2 Samuel 8:7
2 Samuel 8:8
2 Samuel 8:9
2 Samuel 8:10
2 Samuel 8:11
2 Samuel 8:12
2 Samuel 8:13
2 Samuel 8:14
2 Samuel 8:15
2 Samuel 8:16
2 Samuel 8:17
2 Samuel 8:18
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24