A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Samuel 23

1
En dit is die laaste woorde van Dawid: Dawid spreek, die seun van Isai, en die man wat hoog geplaas was, spreek, die gesalfde van die God van Jakob en die lieflike in die sange van Israel:
2
Die Gees van die HERE spreek in my, en sy woord is op my tong.
3
Die God van Israel het gesê, die Rots van Israel het tot my gespreek: 'n Heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God,
4
is soos die môre lig by sonsopgang, 'n môre sonder wolke as deur die glans ndie reën grasspruitjies uit die aarde uitkom.
5
Want is my huis nie so by God nie? Want Hy het 'n ewige verbond vir my daargestel wat in alles gereël en verseker is; want al my heil en alle welgevalle, ja, sal Hy dit nie laat uitspruit nie?
6
Maar deugniete, hulle almal is soos weggegooide dorings, want 'n mens vat dit nie met die hand nie;
7
en elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met 'n yster of die steel van 'n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand.
8
Dit is die name van die helde wat Dawid gehad het: Joseb-Bassebet, 'n Tagkemoniet, die hoof van die adjudante; hy was Adino, die Esniet, teen agt honderd wat op een keer gesneuwel het.
9
En nhom was Ele sar, die seun van Dodo, die Ahohiet, onder die drie helde by Dawid; toe hulle die Filistyne uitgedaag het wat daar bymekaar was om te veg, en die manne van Israel weggetrek het,
10
het hy opgestaan en onder die Filistyne geslaan totdat sy hand moeg geword en sy hand aan die swaard gekleef het, sodat die HERE daardie dag 'n groot oorwinning bewerk het. En die manskappe het teruggekom agter hom aan net om te buit.
11
En nhom was Samma, die seun van Age, die Harariet. Toe die Filistyne by Legi bymekaarkom, waar 'n stuk land was vol lensies en die volk vir die Filistyne gevlug het,
12
het hy hom opgestel in die middel van die stuk land en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die HERE 'n groot oorwinning bewerk het.
13
En drie van die dertig hoofde het afgetrek en teen die oestyd by Dawid by die spelonk van Adullam aangekom, terwyl 'n hoop Filistyne in die laer staan in die dal Ref im.
14
En Dawid was toe in die bergvesting; en 'n besetting van die Filistyne was toe in Betlehem.
15
En Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê: Wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Betlehem wat by die poort is?
16
Toe het die drie helde deur die laer van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Betlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring; maar hy wou dit nie drink nie, en het dit tot eer van die HERE uitgegiet
17
en gesê: Dit is ver van my, HERE, dat ek dit sou doen! Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het? En hy wou dit nie drink nie. Dit het die drie helde gedoen.
18
En Ab¡sai, die broer van Joab, die seun van Seruja, hy was hoof van die drie, en hy het sy spies geswaai oor drie honderd wat gesneuwel het, en het 'n naam gehad onder die drie.
19
Was hy onder die drie nie geëer nie? sodat hy hulle owerste geword het, maar tot by die eerste drie het hy nie gekom nie.
20
Verder Ben ja, die seun van Jojada, 'n sterk man, groot van daad, uit K bseël; hy het die twee groot helde van Moab verslaan; en hy het afgegaan en 'n leeu binne-in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag.
21
Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man; en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies; maar hy het na hom afgegaan met 'n stok en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgesteek.
22
Dit het Ben ja, die seun van Jojada, gedoen; en hy het 'n naam gehad onder die drie helde.
23
Hy was geëerd onder die dertig, maar tot by die drie het hy nie gekom nie; en Dawid het hom aangestel oor sy lyfwag.
24
Asahel, die broer van Joab, was onder die dertig; lhanan, die seun van Dodo, uit Betlehem;
25
Samma, die Harodiet; El¡ka, die Harodiet;
26
Heles, die Paltiet; Ira, die seun van Ikkes, die Teko‹et;
27
Abiëser, die Anatotiet; Mebunn i, die Husatiet;
28
Salmon, die Ahohiet; M harai, die Netofatiet;
29
Heleb, die seun van Ba„na, die Netofatiet; Ittai, die seun van Ribai, uit G¡bea van die kinders van Benjamin;
30
Ben ja, die Pirhatoniet; H¡ddai, uit Nahale-Ga„s;
31
Abi-Albon, die Arbatiet; Asm wet, die Barhumiet;
32
ljagba, die S älboniet; die seuns van Jasen; Jonatan;
33
Samma, die Harariet; Ah¡am, die seun van Sarar, die Harariet;
34
Elif,let, die seun van Ahasb i, die seun van 'n Ma„gatiet; El¡am, die seun van Agitofel, die Giloniet;
35
H,sro, die Karmeliet; P ärai, die Arbiet;
36
Jigeal, die seun van Natan, uit Soba; Bani, die Gadiet;
37
Selek, die Ammoniet; N harai, die Beërotiet, die wapendraer van Joab, die seun van Seruja;
38
Ira, die Jitriet; Gareb, die Jitriet
39
Ur¡a, die Hetiet -- almal saam sewe en dertig.
2 Samuel 23:1
2 Samuel 23:2
2 Samuel 23:3
2 Samuel 23:4
2 Samuel 23:5
2 Samuel 23:6
2 Samuel 23:7
2 Samuel 23:8
2 Samuel 23:9
2 Samuel 23:10
2 Samuel 23:11
2 Samuel 23:12
2 Samuel 23:13
2 Samuel 23:14
2 Samuel 23:15
2 Samuel 23:16
2 Samuel 23:17
2 Samuel 23:18
2 Samuel 23:19
2 Samuel 23:20
2 Samuel 23:21
2 Samuel 23:22
2 Samuel 23:23
2 Samuel 23:24
2 Samuel 23:25
2 Samuel 23:26
2 Samuel 23:27
2 Samuel 23:28
2 Samuel 23:29
2 Samuel 23:30
2 Samuel 23:31
2 Samuel 23:32
2 Samuel 23:33
2 Samuel 23:34
2 Samuel 23:35
2 Samuel 23:36
2 Samuel 23:37
2 Samuel 23:38
2 Samuel 23:39
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24