A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

2 Samuel 17

1
Verder het Agitofel vir Absalom gesê: Laat ek tog twaalf duisend man uitsoek en my klaarmaak en Dawid vannag agternajaag,
2
dat ek hom kan oorval, terwyl hy moeg en slap van hande is, en hom verskrik; dan sal al die mense vlug wat by hom is, en ek sal net die koning neerslaan.
3
En ek sal die hele volk na u terugbring: die terugkeer van almal hang af van die man wat u soek; die hele volk sal tevrede wees.
4
En die woord was reg in die oë van Absalom en in die oë van al die oudstes van Israel.
5
Maar Absalom het gesê: Roep tog ook Husai, die Arkiet, en laat ons ook hoor wat hy sê.
6
Toe Husai by Absalom inkom, het Absalom met hom gespreek en gesê: So het Agitofel gespreek. Sal ons sy raad opvolg? So nie, spreek jy dan.
7
En Husai sê vir Absalom: Die raad wat Agitofel hierdie keer gegee het, is nie goed nie.
8
Verder het Husai gesê: U weet dat u vader en sy manne helde is en bitter van siel soos 'n beer wat van haar kleintjies beroof is in die veld; ook is u vader 'n krygsman, en hy sal nie by die volk vernag nie.
9
Kyk, nou het hy hom weggesteek in een van die kuile of in een van die ander plekke, en as daar al by die begin enkele onder hulle val en die mense dit hoor, sal hulle sê: Die manskappe wat Absalom volg, het 'n neerlaag gely!
10
Dan sal selfs hy wat 'n dapper man is, wat 'n hart het soos 'n leeu se hart, heeltemal versmelt; want die hele Israel weet dat u vader 'n held is, en dat dapper manne by hom is.
11
Maar ek raai aan: Laat die hele Israel van Dan tot Bers,ba, soos sand wat aan die seestrand is in menigte, voltallig by u versamel word; en u moet persoonlik in die stryd trek.
12
En as ons by hom kom in een van die plekke waar hy hom bevind, dan val ons op hom neer soos dou op die aarde val, sodat daar van hom en van al die manne wat by hom is, selfs nie een oorbly nie.
13
En as hy hom in 'n stad terugtrek, moet die hele Israel toue aanbring na daardie stad, en ons sal dit wegsleep na die spruit totdat daar selfs geen klippie meer te vinde is nie.
14
Toe sê Absalom en al die manne van Israel: Die raad van Husai, die Arkiet, is beter as die raad van Agitofel. Maar die HERE het dit beskik om die goeie raad van Agitofel te verydel, sodat die HERE die onheil oor Absalom kon bring.
15
En Husai het aan Sadok en Abjatar, die priesters, gesê: So en so het Agitofel Absalom en die oudstes van Israel aangeraai, maar so en so het ek aangeraai.
16
Stuur dan nou gou, en laat Dawid weet: Vernag nie by die woestyndriwwe nie, maar trek sekerlik deur; anders word die koning en al die mense wat by hom is, vernietig.
17
Intussen het Jonatan en Ah¡ma„s by die fontein Rogel gestaan, terwyl 'n diensmeisie gaan om vir hulle berig te bring; hulle moes dan weer gaan en dit aan koning Dawid oorbring. Want hulle moes hulle nie laat sien deur in die stad in te gaan nie.
18
Maar 'n seun het hulle gesien en dit aan Absalom meegedeel. Toe gaan hulle twee haastig weg en kom by die huis van 'n man in Bahurim wat 'n put op sy erf gehad het, en hulle het daarin afgesak.
19
En die vrou het 'n doek geneem en dit bo-oor die put oopgetrek en graankorrels daarop uitgestrooi, sodat 'n mens niks kon merk nie.
20
Toe Absalom se dienaars by die vrou in die huis kom, vra hulle: Waar is Ah¡ma„s en Jonatan? En die vrou sê vir hulle: Hulle het die watertjie deurgegaan. En hulle het gesoek maar niks gekry nie, en na Jerusalem teruggegaan.
21
Nadat hulle weg was, het hulle uit die put opgeklim en verder gegaan en aan koning Dawid berig gebring en aan Dawid gesê: Maak julle klaar en trek gou die water deur, want so het Agitofel teen julle raad gegee.
22
Daarop het Dawid hom klaargemaak, en al die mense wat by hom was, en die Jordaan deurgetrek. Teen dat dit die môre lig geword het, het selfs nie een ontbreek wat nie die Jordaan deurgetrek het nie.
23
En toe Agitofel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy die esel op en maak hom klaar, en hy het na sy huis in sy stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself gewurg. So het hy dan gesterwe; en hy is begrawe in die graf van sy vader.
24
En Dawid het al in Mahan im aangekom terwyl Absalom deur die Jordaan trek, hy en al die manne van Israel saam met hom.
25
En Absalom het Am sa in Joab se plek oor die leër aangestel; en Am sa was die seun van 'n man met die naam van Jitra, die Ismaeliet wat ingegaan het by Ab¡gail, die dogter van Nahas, die suster van Seruja, Joab se moeder.
26
En Israel en Absalom het laer opgeslaan in die land G¡lead.
27
Net toe Dawid in Mahan im aankom, bring Sobi, die seun van Nahas, uit Rabba van die kinders van Ammon, en Magir, die seun van Ammiël, uit Lodebar, en Bars¡llai, die Gileadiet, uit Rogelim,
28
beddegoed en skottels en erdegoed en koring en gars en meel en gebraaide koring en bone en lensies, ook gebraai,
29
en heuning en dikmelk en kleinvee en kaas van beesmelk na Dawid om te eet, en na die mense wat by hom was, want hulle het gesê: Die mense het honger en is moeg en het dors geword in die woestyn.
2 Samuel 17:1
2 Samuel 17:2
2 Samuel 17:3
2 Samuel 17:4
2 Samuel 17:5
2 Samuel 17:6
2 Samuel 17:7
2 Samuel 17:8
2 Samuel 17:9
2 Samuel 17:10
2 Samuel 17:11
2 Samuel 17:12
2 Samuel 17:13
2 Samuel 17:14
2 Samuel 17:15
2 Samuel 17:16
2 Samuel 17:17
2 Samuel 17:18
2 Samuel 17:19
2 Samuel 17:20
2 Samuel 17:21
2 Samuel 17:22
2 Samuel 17:23
2 Samuel 17:24
2 Samuel 17:25
2 Samuel 17:26
2 Samuel 17:27
2 Samuel 17:28
2 Samuel 17:29
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24