A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 71
Daarna het die HERE aan Noag gesê: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.
2
Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.
3
Ook van die voëls van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.
4
Want oor nog sewe dae sal Ek laat reën op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.
5
En Noag het gedoen net soos die HERE hom beveel het.
6
En Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.
7
En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed.
8
Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip,
9
het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het.
10
Ndie sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde.
11
In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;
12
en die stortreën was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.
13
Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan.
14
Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere --
15
van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan.
16
En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die HERE het agter hom toegesluit.
17
En die vloed was veertig dae lank op die aarde: die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgerys het bo die aarde.
18
En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe.
19
En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was.
20
Vyftien el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was.
21
En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.
22
Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan.
23
So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
24
En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd en vyftig dae lank.Genese 7:1

Genese 7:2

Genese 7:3

Genese 7:4

Genese 7:5

Genese 7:6

Genese 7:7

Genese 7:8

Genese 7:9

Genese 7:10

Genese 7:11

Genese 7:12

Genese 7:13

Genese 7:14

Genese 7:15

Genese 7:16

Genese 7:17

Genese 7:18

Genese 7:19

Genese 7:20

Genese 7:21

Genese 7:22

Genese 7:23

Genese 7:24Genese 1 / Gen 1

Genese 2 / Gen 2

Genese 3 / Gen 3

Genese 4 / Gen 4

Genese 5 / Gen 5

Genese 6 / Gen 6

Genese 7 / Gen 7

Genese 8 / Gen 8

Genese 9 / Gen 9

Genese 10 / Gen 10

Genese 11 / Gen 11

Genese 12 / Gen 12

Genese 13 / Gen 13

Genese 14 / Gen 14

Genese 15 / Gen 15

Genese 16 / Gen 16

Genese 17 / Gen 17

Genese 18 / Gen 18

Genese 19 / Gen 19

Genese 20 / Gen 20

Genese 21 / Gen 21

Genese 22 / Gen 22

Genese 23 / Gen 23

Genese 24 / Gen 24

Genese 25 / Gen 25

Genese 26 / Gen 26

Genese 27 / Gen 27

Genese 28 / Gen 28

Genese 29 / Gen 29

Genese 30 / Gen 30

Genese 31 / Gen 31

Genese 32 / Gen 32

Genese 33 / Gen 33

Genese 34 / Gen 34

Genese 35 / Gen 35

Genese 36 / Gen 36

Genese 37 / Gen 37

Genese 38 / Gen 38

Genese 39 / Gen 39

Genese 40 / Gen 40

Genese 41 / Gen 41

Genese 42 / Gen 42

Genese 43 / Gen 43

Genese 44 / Gen 44

Genese 45 / Gen 45

Genese 46 / Gen 46

Genese 47 / Gen 47

Genese 48 / Gen 48

Genese 49 / Gen 49

Genese 50 / Gen 50