A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 36

1
En dit is die geskiedenis van Esau, dit is Edom.
2
Esau het sy vroue geneem uit die dogters van Kana„n: Ada, die dogter van Elon, die Hetiet, en Oholib ma, die dogter van Ana, die dogter van S¡beon, die Hewiet;
3
en Basmat, die dogter van Ismael, die suster van N,bajot.
4
En Ada het vir Esau gebaar lifas, en Basmat het gebaar R,huel.
5
En Oholib ma het gebaar Jehus en J elam en Korag. Dit is die seuns van Esau wat vir hom gebore is in die land Kana„n.
6
Toe neem Esau sy vroue en sy seuns en sy dogters en al die mense van sy huis, sy vee en al sy diere en al sy besittings wat hy in die land Kana„n verwerf het, en hy trek na 'n land, w,g van sy broer Jakob af;
7
want hulle besittings was te groot om saam te woon, en die land van hulle vreemdelingskap kon hulle nie dra vanweë hulle vee nie.
8
En Esau het gaan woon in die gebergte Se‹r. Esau, dit is Edom.
9
Dit is dan die geskiedenis van Esau, die vader van die Edomiete, in die gebergte Se‹r.
10
Dit is die name van die seuns van Esau: lifas, die seun van Ada, die vrou van Esau; R,huel, die seun van Basmat, die vrou van Esau.
11
En die seuns van lifas was: Teman, Omar, Sefo en G etam en Kenas.
12
En Timna was 'n byvrou van lifas, die seun van Esau; en sy het vir lifas gebaar Amalek. Dit is die seuns van Ada, die vrou van Esau.
13
En dit is die seuns van R,huel: Nahat en Serag, Samma en Missa. Dit was die seuns van Basmat, die vrou van Esau.
14
En dit was die seuns van Oholib ma, die dogter van Ana, die dogter van S¡beon, die vrou van Esau -- sy het vir Esau gebaar Jehus en J elam en Korag.
15
Dit is die stamhoofde onder die seuns van Esau. Die seuns van lifas, die eersgeborene van Esau, was: die stamhoof Teman, die stamhoof Omar, die stamhoof Sefo, die stamhoof Kenas,
16
die stamhoof Korag, die stamhoof G etam, die stamhoof Amalek. Dit is die stamhoofde van lifas in die land Edom; dit is die seuns van Ada.
17
En dit is die seuns van R,huel, die seun van Esau: die stamhoof Nahat, die stamhoof Serag, die stamhoof Samma, die stamhoof Missa. Dit is die stamhoofde van R,huel in die land Edom. Dit is die seuns van Basmat, die vrou van Esau.
18
En dit is die seuns van Oholib ma, die vrou van Esau: die stamhoof Jehus, die stamhoof J elam, die stamhoof Korag. Dit is die stamhoofde van Oholib ma, die dogter van Ana, die vrou van Esau.
19
Dit is die seuns van Esau, en dit is hulle stamhoofde. Dit is Edom.
20
Dit is die seuns van Se‹r, die Horiet, die eerste inwoners van die land: Lotan en Sobal en S¡beon en Ana
21
en Dison en Eser en Disan. Dit is die stamhoofde van die Horiete, die seuns van Se‹r in die land Edom.
22
En die seuns van Lotan was Hori en Hemam; en die suster van Lotan was Timna.
23
En dit is die seuns van Sobal: Alwan en Man hat en Ebal, Sefo en Onam.
24
En dit is die seuns van S¡beon: Aja en Ana. Dit is die Ana wat die warm fonteine in die woestyn gekry het toe hy die esels van sy vader S¡beon opgepas het.
25
En dit is die seuns van Ana: Dison; en Oholib ma was die dogter van Ana.
26
En dit is die seuns van Dison: Hemdan en Esban en Jitran en Keran.
27
Dit is die seuns van Eser: Bilhan en Sa„wan en Akan.
28
Dit is die seuns van Disan: Us en Aran.
29
Dit is die stamhoofde van die Horiete: die stamhoof Lotan, die stamhoof Sobal, die stamhoof S¡beon, die stamhoof Ana,
30
die stamhoof Dison, die stamhoof Eser, die stamhoof Disan. Dit is die stamhoofde van die Horiete volgens hulle stamme in die land Se‹r.
31
En dit is die konings wat geregeer het in die land Edom voordat daar 'n koning geregeer het oor die kinders van Israel:
32
Bela, die seun van Beor, het geregeer in Edom; en die naam van sy stad was Dinh ba.
33
En ndie dood van Bela het Jobab, die seun van Serag, van Bosra, in sy plek geregeer.
34
En ndie dood van Jobab het Husam, uit die land van die Temaniete, in sy plek geregeer.
35
En ndie dood van Husam het Hadad, die seun van Bedad, wat die M¡dianiete verslaan het in die veld van Moab, in sy plek geregeer, en die naam van sy stad was Awit.
36
En ndie dood van Hadad het Samla van M sreka in sy plek geregeer.
37
En ndie dood van Samla het Saul van R,hobot, aan die rivier, in sy plek geregeer.
38
En ndie dood van Saul het Ba„l-Hanan, die seun van Akbor, in sy plek geregeer.
39
En ndie dood van Ba„l-Hanan, die seun van Akbor, het Hadar in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahu; en die naam van sy vrou was Mehet beël, die dogter van Matred, die dogter van M,sahab.
40
Dit is die name van die stamhoofde van Esau, volgens hulle geslagte, volgens hulle woonplekke, met hulle name: die stamhoof Timna, die stamhoof Alwa, die stamhoof Jetet.
41
die stamhoof Oholib ma, die stamhoof Ela, die stamhoof Pinon,
42
die stamhoof Kenas, die stamhoof Teman, die stamhoof Mibsar,
43
die stamhoof M gdiël, die stamhoof Iram. Dit is die stamhoofde van Edom, volgens hulle verblyfplekke in die land van hulle besitting. Dit is Esau, die stamvader van die Edomiete.
Genese 36:1
Genese 36:2
Genese 36:3
Genese 36:4
Genese 36:5
Genese 36:6
Genese 36:7
Genese 36:8
Genese 36:9
Genese 36:10
Genese 36:11
Genese 36:12
Genese 36:13
Genese 36:14
Genese 36:15
Genese 36:16
Genese 36:17
Genese 36:18
Genese 36:19
Genese 36:20
Genese 36:21
Genese 36:22
Genese 36:23
Genese 36:24
Genese 36:25
Genese 36:26
Genese 36:27
Genese 36:28
Genese 36:29
Genese 36:30
Genese 36:31
Genese 36:32
Genese 36:33
Genese 36:34
Genese 36:35
Genese 36:36
Genese 36:37
Genese 36:38
Genese 36:39
Genese 36:40
Genese 36:41
Genese 36:42
Genese 36:43
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50