A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 34

1
En Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het, het uitgegaan om die dogters van die land te leer ken.
2
Toe Sigem, die seun van Hemor, die Hewiet, die vors van die land, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer.
3
En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob; en hy het die dogter liefgehad en na die hart van die dogter gespreek.
4
Sigem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesê: Neem daardie dogter vir my as vrou.
5
Toe Jakob dan hoor dat hy sy dogter Dina onteer het, was sy seuns by sy vee in die veld; en Jakob het geswyg totdat hulle gekom het.
6
En Hemor, die vader van Sigem, het na Jakob uitgegaan om met hom te spreek.
7
En die seuns van Jakob het uit die veld gekom toe hulle dit hoor; en die manne was gegrief en baie kwaad, omdat hy 'n skanddaad in Israel begaan het deur met die dogter van Jakob gemeenskap te hou: so iets mag nie gebeur het nie.
8
Toe spreek Hemor met hulle en sê: Die siel van my seun Sigem is verlief op julle dogter: gee haar tog aan hom as vrou
9
en verswaer julle met ons: gee aan ons julle dogters, en neem vir julle ons dogters.
10
Bly maar by ons woon, en die land sal voor julle oop lê; woon en trek rond daarin en verwerf vaste besittings daarin.
11
En Sigem sê vir haar vader en haar broers: Laat my guns vind in julle oë, en wat julle van my eis, sal ek gee.
12
Vra my 'n baie groot koopprys en geskenk, en ek sal dit gee soos julle aan my sê; gee my net die dogter as vrou.
13
Toe antwoord die seuns van Jakob vir Sigem en Hemor, sy vader, met bedrog -- hulle het so gespreek, omdat hy hulle suster Dina onteer het --
14
en sê vir hulle: Ons kan dit nie doen om ons suster aan 'n man te gee wat die voorhuid het nie, want dit sou 'n skande vir ons wees.
15
Net op hierdie voorwaarde kan ons inwillig: as julle word soos ons deurdat almal wat manlik is onder julle, besny word.
16
Dan sal ons ons dogters aan julle gee, en ons sal julle dogters vir ons neem; en ons sal by julle woon en een volk word.
17
Maar as julle nie na ons luister om besny te word nie, dan neem ons ons dogter en ons trek weg.
18
En hulle woorde was goed in die oë van Hemor en in die oë van Sigem, die seun van Hemor.
19
En die jongman het nie versuim om dit te doen nie, want hy het sin gehad in die dogter van Jakob, en hy was die mees geëerde in die hele huis van sy vader.
20
Toe gaan Hemor en sy seun Sigem na die poort van hulle stad, en hulle spreek met die manne van hul stad en sê:
21
Hierdie manne lewe in vrede met ons; daarom, laat hulle in die land woon en daarin rondtrek: die land lê mos alkante toe wyd voor hulle. Ons kan hulle dogters vir ons as vroue neem, en ons sal ons dogters aan hulle gee.
22
Maar net op hierdie voorwaarde sal die manne inwillig om by ons te woon, om een volk te word: as almal wat manlik is onder ons, besny word soos hulle besny is.
23
Hulle vee en hulle besittings en al hulle diere -- sal dit nie ons s'n wees nie? Laat ons net inwillig, sodat hulle by ons kan bly woon.
24
En hulle het geluister na Hemor en na sy seun Sigem almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het; en almal wat manlik was, is besny, almal wat uit sy stadspoort uitgegaan het.
25
Maar op die derde dag, toe hulle in die pyn was, neem die twee seuns van Jakob, S¡meon en Levi, broers van Dina, elkeen sy swaard, en hulle oorval die sorgelose stad en slaan almal dood wat manlik was.
26
Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sigem dood met die skerpte van die swaard; daarna neem hulle Dina uit die huis van Sigem uit en vertrek.
27
Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle hulle suster onteer het.
28
Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels -- wat in die stad en in die veld was -- het hulle weggeneem.
29
En al hulle goed en al hulle kinders en hulle vroue het hulle as gevangenes weggevoer en as buit, en ook alles wat in die huise was.
30
Toe sê Jakob vir S¡meon en Levi: Julle het my ontroer dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kana„niete en Feresiete, terwyl ek 'n klein klompie is. As hulle hul teen my versamel, sal hulle my verslaan, en ek sal verdelg word, ek en my huis.
31
Toe antwoord hulle: Hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel!
Genese 34:1
Genese 34:2
Genese 34:3
Genese 34:4
Genese 34:5
Genese 34:6
Genese 34:7
Genese 34:8
Genese 34:9
Genese 34:10
Genese 34:11
Genese 34:12
Genese 34:13
Genese 34:14
Genese 34:15
Genese 34:16
Genese 34:17
Genese 34:18
Genese 34:19
Genese 34:20
Genese 34:21
Genese 34:22
Genese 34:23
Genese 34:24
Genese 34:25
Genese 34:26
Genese 34:27
Genese 34:28
Genese 34:29
Genese 34:30
Genese 34:31
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50