A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 32

1
Jakob het ook verder gereis, en die engele van God het hom ontmoet.
2
Toe hy hulle sien, sê Jakob: Dit is 'n leër van God! En hy het die plek Mahan im genoem.
3
En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Se‹r, die landstreek van Edom,
4
en aan hulle bevel gegee met die woorde: So moet julle aan my heer, aan Esau, sê: So sê Jakob, u dienaar -- ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe;
5
en ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë.
6
En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê: Ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet en vier honderd man saam met hom.
7
Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele in twee laers verdeel;
8
want hy het gedink: As Esau op die een laer afkom en dit verslaan, sal die laer wat oorbly, vryraak.
9
En Jakob het gesê: o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o HERE, wat my beveel het: Gaan terug na jou land en na jou familie, en Ek sal aan jou goed doen --
10
ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat U aan u kneg bewys het; want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laers geword.
11
Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders.
12
U het tog self gesê: Ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see wat vanweë die menigte nie getel kan word nie.
13
En hy het die nag daar oorgebly en van wat in sy besit was, 'n geskenk geneem vir sy broer Esau:
14
twee honderd bokooie en twintig bokke, twee honderd skaapooie en twintig ramme,
15
dertig kameelkoeie wat in die melk was, met hulle kalfies, veertig koeie en tien bulle, twintig eselinne en tien jong esels;
16
en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê: Trek voor my uit, en laat 'n plek oop tussen trop en trop.
17
Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sê: As my broer Esau jou teëkom en jou vra: Aan wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en wie s'n is die goed daar voor jou?
18
dan moet jy antwoord: U dienaar Jakob s'n. Dit is 'n geskenk wat hy aan my heer Esau stuur; en kyk, hy self kom ook agter ons aan.
19
En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het, en gesê: Net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry --
20
julle moet sê: Kyk, ook u dienaar Jakob kom agter ons aan. Want hy het gedink: Laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uit gaan, en daarna sy aangesig sien -- miskien sal hy my in guns aanneem.
21
So het die geskenk dan voor hom uit gegaan, maar hy self het die nag in die laer gebly.
22
En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slavinne en sy elf kinders geneem en deur die drif van die Jabbok getrek:
23
hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het.
24
Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek.
25
En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.
26
Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.
27
En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.
28
Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.
29
Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.
30
Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.
31
En die son het vir hom opgegaan net toe hy Pnuel verby was; en hy was mank aan sy heup.
32
Daarom eet die kinders van Israel die heupsening, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die heupbeen, aan die heupsening, geslaan het.
Genese 32:1
Genese 32:2
Genese 32:3
Genese 32:4
Genese 32:5
Genese 32:6
Genese 32:7
Genese 32:8
Genese 32:9
Genese 32:10
Genese 32:11
Genese 32:12
Genese 32:13
Genese 32:14
Genese 32:15
Genese 32:16
Genese 32:17
Genese 32:18
Genese 32:19
Genese 32:20
Genese 32:21
Genese 32:22
Genese 32:23
Genese 32:24
Genese 32:25
Genese 32:26
Genese 32:27
Genese 32:28
Genese 32:29
Genese 32:30
Genese 32:31
Genese 32:32
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50