A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 23

1
En die lewensdae van Sara was honderd sewe en twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sara.
2
En Sara het gesterwe in Kirjat-Arba, dit is Hebron, in die land Kana„n; en Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween.
3
Daarna het Abraham opgestaan, van sy dode af weg, en met die seuns van Het gespreek en gesê:
4
Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe.
5
Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom:
6
Luister na ons, my heer! U is 'n vors van God onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het; niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie.
7
Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die land, voor die seuns van Het;
8
en hy het met hulle gespreek en gesê: As julle dit goedvind dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar,
9
dat hy aan my gee die spelonk van Magp,la wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond lê; laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit.
10
En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron, die Hetiet, vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het:
11
Nee, my heer, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u; ook die spelonk wat daarin is, dit gee ek aan u; voor die oë van die seuns van my volk gee ek dit aan u; begraaf u dode.
12
Daarop het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig
13
en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land: Ja, as dit u is, ag, luister na my! Ek gee die geld vir die stuk grond; neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe.
14
En Efron het Abraham geantwoord en aan hom gesê:
15
My heer, luister na my. 'n Stuk land van vier honderd sikkels silwer -- wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode.
16
Toe luister Abraham na Efron, en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het -- vier honderd sikkels silwer gangbaar by die koopman.
17
So het dan die stuk grond van Efron wat in Magp,la teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan,
18
die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het.
19
Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magp,la, oostelik van Mamre, dit is Hebron, in die land Kana„n.
20
So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan om dit as graf in eiendom te besit.
Genese 23:1
Genese 23:2
Genese 23:3
Genese 23:4
Genese 23:5
Genese 23:6
Genese 23:7
Genese 23:8
Genese 23:9
Genese 23:10
Genese 23:11
Genese 23:12
Genese 23:13
Genese 23:14
Genese 23:15
Genese 23:16
Genese 23:17
Genese 23:18
Genese 23:19
Genese 23:20
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50