A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 22

1
Nhierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
2
Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mor¡a en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
3
Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.
4
Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af.
5
En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.
6
En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.
7
Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?
8
En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.
9
Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit.
10
Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.
11
Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
12
En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.
13
En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
14
En Abraham het die plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word.
15
Toe roep die Engel van die HERE vir die tweede keer na Abraham van die hemel af
16
en sê: Ek sweer by Myself, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,
17
dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.
18
En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het.
19
En Abraham het na sy dienaars teruggekeer; en hulle het klaargemaak en saam na Bers,ba gegaan. En Abraham het in Bers,ba bly woon.
20
Nhierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê: Kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar:
21
Us, sy eersgeborene, en Bus, sy broer, en K,muel, die vader van Aram,
22
ook Kesed en Haso en Pildas en Jidlaf en B,tuel.
23
***
24
En sy byvrou met die naam van Rema, sy het ook Tebag en Gaham en Tahas en M äga gebaar.
Genese 22:1
Genese 22:2
Genese 22:3
Genese 22:4
Genese 22:5
Genese 22:6
Genese 22:7
Genese 22:8
Genese 22:9
Genese 22:10
Genese 22:11
Genese 22:12
Genese 22:13
Genese 22:14
Genese 22:15
Genese 22:16
Genese 22:17
Genese 22:18
Genese 22:19
Genese 22:20
Genese 22:21
Genese 22:22
Genese 22:23
Genese 22:24
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50