A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 201
En Abraham het daarvandaan weggetrek na die Suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef.
2
En Abraham het van Sara, sy vrou, gesê: Sy is my suster. Toe laat Abim,leg, die koning van Gerar, Sara haal.
3
Maar God het in die nag by Abim,leg gekom in 'n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou.
4
Maar Abim,leg het nog nie naby haar gekom nie; daarom het hy gevra: Here, sal U ook 'n regverdige nasie ombring?
5
Het hy my nie self gesê nie: Sy is my suster? En sy het self ook gesê: Hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen.
6
Daarop antwoord God hom in die droom: Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen My te sondig nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie.
7
Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet; en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort.
8
Abim,leg is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang.
9
En Abim,leg het Abraham laat roep en hom gevra: Wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen.
10
Verder sê Abim,leg vir Abraham: Wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het?
11
En Abraham antwoord: Ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak.
12
En sy is ook werklik my suster; sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie; en sy het my vrou geword.
13
En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê: Dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys -- op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê: Hy is my broer.
14
Toe neem Abim,leg kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee.
15
En Abim,leg sê: Daar lê my land voor jou oop; woon waar dit goed is in jou oë.
16
En vir Sara sê hy: Hier gee ek aan jou broer duisend sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is.
17
Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abim,leg gesond gemaak; ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar.
18
Want die HERE het elke moederskoot van die huis van Abim,leg geheel en al toegesluit ter wille van Sara, die vrou van Abraham.Genese 20:1

Genese 20:2

Genese 20:3

Genese 20:4

Genese 20:5

Genese 20:6

Genese 20:7

Genese 20:8

Genese 20:9

Genese 20:10

Genese 20:11

Genese 20:12

Genese 20:13

Genese 20:14

Genese 20:15

Genese 20:16

Genese 20:17

Genese 20:18Genese 1 / Gen 1

Genese 2 / Gen 2

Genese 3 / Gen 3

Genese 4 / Gen 4

Genese 5 / Gen 5

Genese 6 / Gen 6

Genese 7 / Gen 7

Genese 8 / Gen 8

Genese 9 / Gen 9

Genese 10 / Gen 10

Genese 11 / Gen 11

Genese 12 / Gen 12

Genese 13 / Gen 13

Genese 14 / Gen 14

Genese 15 / Gen 15

Genese 16 / Gen 16

Genese 17 / Gen 17

Genese 18 / Gen 18

Genese 19 / Gen 19

Genese 20 / Gen 20

Genese 21 / Gen 21

Genese 22 / Gen 22

Genese 23 / Gen 23

Genese 24 / Gen 24

Genese 25 / Gen 25

Genese 26 / Gen 26

Genese 27 / Gen 27

Genese 28 / Gen 28

Genese 29 / Gen 29

Genese 30 / Gen 30

Genese 31 / Gen 31

Genese 32 / Gen 32

Genese 33 / Gen 33

Genese 34 / Gen 34

Genese 35 / Gen 35

Genese 36 / Gen 36

Genese 37 / Gen 37

Genese 38 / Gen 38

Genese 39 / Gen 39

Genese 40 / Gen 40

Genese 41 / Gen 41

Genese 42 / Gen 42

Genese 43 / Gen 43

Genese 44 / Gen 44

Genese 45 / Gen 45

Genese 46 / Gen 46

Genese 47 / Gen 47

Genese 48 / Gen 48

Genese 49 / Gen 49

Genese 50 / Gen 50