A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 101
En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet -- vir hulle is daar seuns gebore ndie vloed.
2
Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.
3
En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Tog rma.
4
En die seuns van Jawan was: El¡sa en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete --
5
uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.
6
En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kana„n.
7
En die seuns van Kus was: Seba en H wila en Sabta en Ra,ma en S btega. En die seuns van Ra,ma: Skeba en Dedan.
8
Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees.
9
Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.
10
En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land S¡near.
11
Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninev, en R,hobot-Ir en Kalag
12
en Resen, tussen Ninev, en Kalag -- dit is die groot stad.
13
En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete
14
en die Patrusiete en Kasluhiete -- waaruit die Filistyne voortgekom het -- en Kaftoriete.
15
En Kana„n was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
16
en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
17
en die Hewiete en Arkiete en Siniete
18
en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kana„niete hulle versprei.
19
En die gebied van die Kana„niete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Seboim tot by Lesa.
20
Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.
21
En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore.
22
Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpagsad en Lud en Aram.
23
En die seuns van Aram was: Us en Hul en Geter en Mas.
24
En Arpagsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.
25
En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.
26
En Joktan was die vader van Almodad en Selef en Hasarm wet en Jerag
27
en Hadoram en Usal en Dikla
28
en Obal en Ab¡mael en Skeba
29
en Ofir en H wila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
30
En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die Ooste.
31
Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.
32
Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ndie vloed.Genese 10:1

Genese 10:2

Genese 10:3

Genese 10:4

Genese 10:5

Genese 10:6

Genese 10:7

Genese 10:8

Genese 10:9

Genese 10:10

Genese 10:11

Genese 10:12

Genese 10:13

Genese 10:14

Genese 10:15

Genese 10:16

Genese 10:17

Genese 10:18

Genese 10:19

Genese 10:20

Genese 10:21

Genese 10:22

Genese 10:23

Genese 10:24

Genese 10:25

Genese 10:26

Genese 10:27

Genese 10:28

Genese 10:29

Genese 10:30

Genese 10:31

Genese 10:32Genese 1 / Gen 1

Genese 2 / Gen 2

Genese 3 / Gen 3

Genese 4 / Gen 4

Genese 5 / Gen 5

Genese 6 / Gen 6

Genese 7 / Gen 7

Genese 8 / Gen 8

Genese 9 / Gen 9

Genese 10 / Gen 10

Genese 11 / Gen 11

Genese 12 / Gen 12

Genese 13 / Gen 13

Genese 14 / Gen 14

Genese 15 / Gen 15

Genese 16 / Gen 16

Genese 17 / Gen 17

Genese 18 / Gen 18

Genese 19 / Gen 19

Genese 20 / Gen 20

Genese 21 / Gen 21

Genese 22 / Gen 22

Genese 23 / Gen 23

Genese 24 / Gen 24

Genese 25 / Gen 25

Genese 26 / Gen 26

Genese 27 / Gen 27

Genese 28 / Gen 28

Genese 29 / Gen 29

Genese 30 / Gen 30

Genese 31 / Gen 31

Genese 32 / Gen 32

Genese 33 / Gen 33

Genese 34 / Gen 34

Genese 35 / Gen 35

Genese 36 / Gen 36

Genese 37 / Gen 37

Genese 38 / Gen 38

Genese 39 / Gen 39

Genese 40 / Gen 40

Genese 41 / Gen 41

Genese 42 / Gen 42

Genese 43 / Gen 43

Genese 44 / Gen 44

Genese 45 / Gen 45

Genese 46 / Gen 46

Genese 47 / Gen 47

Genese 48 / Gen 48

Genese 49 / Gen 49

Genese 50 / Gen 50