A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 10

1
En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet -- vir hulle is daar seuns gebore ndie vloed.
2
Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.
3
En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Tog rma.
4
En die seuns van Jawan was: El¡sa en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete --
5
uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.
6
En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kana„n.
7
En die seuns van Kus was: Seba en H wila en Sabta en Ra,ma en S btega. En die seuns van Ra,ma: Skeba en Dedan.
8
Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees.
9
Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.
10
En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land S¡near.
11
Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninev, en R,hobot-Ir en Kalag
12
en Resen, tussen Ninev, en Kalag -- dit is die groot stad.
13
En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete
14
en die Patrusiete en Kasluhiete -- waaruit die Filistyne voortgekom het -- en Kaftoriete.
15
En Kana„n was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
16
en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
17
en die Hewiete en Arkiete en Siniete
18
en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kana„niete hulle versprei.
19
En die gebied van die Kana„niete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Seboim tot by Lesa.
20
Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.
21
En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore.
22
Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpagsad en Lud en Aram.
23
En die seuns van Aram was: Us en Hul en Geter en Mas.
24
En Arpagsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.
25
En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.
26
En Joktan was die vader van Almodad en Selef en Hasarm wet en Jerag
27
en Hadoram en Usal en Dikla
28
en Obal en Ab¡mael en Skeba
29
en Ofir en H wila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
30
En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die Ooste.
31
Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.
32
Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ndie vloed.
Genese 10:1
Genese 10:2
Genese 10:3
Genese 10:4
Genese 10:5
Genese 10:6
Genese 10:7
Genese 10:8
Genese 10:9
Genese 10:10
Genese 10:11
Genese 10:12
Genese 10:13
Genese 10:14
Genese 10:15
Genese 10:16
Genese 10:17
Genese 10:18
Genese 10:19
Genese 10:20
Genese 10:21
Genese 10:22
Genese 10:23
Genese 10:24
Genese 10:25
Genese 10:26
Genese 10:27
Genese 10:28
Genese 10:29
Genese 10:30
Genese 10:31
Genese 10:32
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50