A A A A A
×

AAN HOM WAT HEERS OP DIE TROON
Aan Hom (aan Hom wat heers op die troon
en aan (en aan) die Lam (die Lam)
Behoort seen en eer en glorie en heerskappy
Vir ewig en ewig amen (AMEN!) (herhaal)

Waardig is die Lam wat geslag is
Om te ontvang krag, en rykdom en wysheid
Mag en eer en glorie en seeninge
Waardig is die Lam, Waardig is die Lam
Waardig is die Lam wat geslag is
(herhaal van begin)
X
X
AAN U, HEER
Aan U, Heer (Aan U, Heer)
kom die grootheid (kom die grootheid);
aan U, Heer (aan U, Heer)
kom die mag (kom die mag),
aan U, Heer (aan U, Heer)
kom die roem (kom die roem)
en U Majesteit (en U Majesteit)
en U prag (en U prag).

Want alles in die Hemel en op aard' (en op aard')
behoort aan U (behoort aan U).
U is die koningskap en U
is verhef as hoof oor alles,
is verhef as hoof oor alles.
X
X
ABBA VADER
In Jesus kom ons na U
In ons harte be--weeg U Gees
As U kinders ne--derigr
In U afhanklikheid staan

Abba Vader (Abba Vader)
Trek my nader (Trek my nader)
Hou my stewig (Hou my stewig)
Abba Vader (Abba Vader)
Abba Vader ( Abba Vader)
Trek my nader (Trek my nader)
Hou my stewig (Hou my stewig)
Abba Vader (Abba Vader)

Ons sit hier by U voete
Na--by U wil ons wees
Ge--rus in U teen--woordigheid
Veilig, versekerd, be--skermd
X
X
ALLE NASIES, LOOF DIE HEER
Alle nasies, loof die Heer,
prys Hom, alle volke,
want Sy goedertierenheid is
geweldig teenoor ons, teenoor ons
En die trou van die Here is tot in ewigheid.
Loof die Heer! Loof die Heer, halleluja!!

Dank Hom vir Sy goedheid,
genade en waarheid
Hy is ons verlosser,
ons Hoop en ons krag.
(herhaal van begin)
X
X
BY DIE GENADE VAN GOD
By die genade van God
(By die genade van God)
vertoon 'k my liggaam,
'n lewende, heilige offering,
my geestes diens van aanbidding.

Mag ek my nie instem
(Mag ek my nie instem)
aan hierdie wereld,
maar word verander deur vernuwing van my gemoed.

Dat ek die wil van God mag beproef,
dit wat goed is en welkom en volmaak.
(herhaal van begin)

Maar word verander
deur vernuwing van my gemoed.
X
X
DEURGROND MY, HEER
Deurgrond my, Heer en ken my hart,
toets my en ken my den-ke
en kyk of daar by my ‘n weg van smart is.
Reinig my, ver-ander my,
lei my op U ew’ge weg.

Ek prys U, Heer, U Gees in my,
vervul U Woord en maak my rein.
Vul my met Vuur, ek leef om U te eer.
Ver-sterk my be-geerte
om U al-leen te eer

Vat U my hand, rig U my voet,
maak U my hart vol van U lof,
my wil en strewe, passie en lof.
U leef in my, U leef in my,
U leef in my, o Heer.
X
X
DIE DAG AS EK VREES
Die dag as ek vrees, sal ek op U ver-trou
U Woord sal ek leef, ek vrees nie ek ver-trou U
Staan vlees teen my op, dink om my te skaad
Ek vrees nie ek ver-trou U, die belofte in U Woord

U het my be-skut, be-skerm elke dag
My trane in U kruik, is hul nie in U Boek nie
Ge-dagtes om my heen, sal mens dit so be-dink
Maar U O Heer ver-trou ek, U hou my in U hand

(HERHAAL VERS EN KOOR)

SLOT:
In U O Heer ver-trou ek, U hou my in U hand
In U O Heer ver-trou ek, U hou my in U hand
In U hand, In U hand
X
X
DIE KINDJIE VAN BETHLEHEM
Gesalfde Groot, Messias, Heer,
Redder, Christus, Goeie Nuus, Groot Blydskap,
ewige God, hier met ons,
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem.

Immanuel, die Heilige Seun,
Herder, Heerser, Sterke God,
aan ons geskenk volgens Sy plan,
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem.

Met eng’le sing van U glorie,
met herders gee lof aan God,
met wyse manne kom voor U
om hulde te bring aan U!

Die Woord, nou vlees, in Hom is lewe,
net 'n groot, helder Lig.
Vol genade, waarheid, kan ons nou begryp
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem.

Wonderlik Raadsman, Heilige Heer,
Ew'ge Vader, Vrede Vors,
geen einde aan U verhoging nie,
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem.

Alfa en Omega, Meester en Vriend,
Volmaakheid, Redder en Heer,
Skepper, Ontwerper, Einde en Begin,
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem.

Eerbied, seëninge en mag,
wysheid, volmag, genade guns,
verlede, hede en toekoms in Sy hand,
die Kindjie van Bethlehem, die Kindjie van Bethlehem,
die Kindjie van Bethlehem.
X
X
DIT IS SY NAAM
Dit is Sy naam: Wonderbaar Raadsman, Almagtig God.
Dit is Sy naam: ewige Vader, Seun van God.
Sy naam is Jesus, want Hy verlos Sy volk van verderf,
Sy naam Immanuel, God met ons.

Jesus se naam, Wonderbaar Raadsman, Almagtig God.
Jesus se naam, ewige Vader, Seun van God.
Sy naam is Jesus, want Hy verlos Sy volk van verderf,
Sy naam Immanuel, God met ons,
Sy naam Immanuel, God met ons.

Ons prys U naam Wonderbaar Raadsman, Almagtig God.
Ons prys U naam, ewige Vader, Seun van God.
Ons loof U Jesus, want U verlos U volk van verderf,
ons prys U Immanuel, God met ons,
ons prys U Immanuel, God met ons.
X
X
EEN DING
KOOR: Een ding, net een ding
Het ek gevra van die Heer
Een ding, net een ding
Van die Heer be-geer
My woonplek is die huis van die Heer
Elke dag wat ek leef
Sy Heerlik-heid aan-houdend soek
In die Tempel van die Heer
X
X
EK SAL GAAN
Ek sal gaan waarheen U my wil stuur
Ek sal doen wat U van my verlang
Help my, neem my waar U my lei
Ek volg U, o Heer

Sonder terugkyk, wil ek graag wees
gereed en gehoorsaam vir U plan vir my
Ek sal gaan waarheen U my wil stuur o Heer
Ek sal doen wat U van my verlang

Ek sal gaan waarheen U my wil
stuur o Heer
Ek sal doen wat U van my verlang

Ek sal praat wanneer U my wil hoor
Ek sal dien vir wie U my beveel
Bring U genesing, liefde en vrede
aan ons verlore wereld
(herhaal koortjie twee keer)
X
X
EK SLAAN MY OOG OP
KOOR: Ek slaan my oog op na die berge
Vanwaar sal my hulp dan kom
My hulp is van die Here
Skepper van die groot Heel-al

Hy sal jou voet nie laat wankel
Jou Bewaarder sal nie sluimer nie
Weet die Bewaarder van Israel
Slaap nie of sluimer nooit nie (KOOR)

Die Here is jou Bewaarder
Die skadu aan jou regter-hand
Die son sal jou bedags nie brand nie
So ook nie die maan in die nag (KOOR)

Die Heer beskerm jou teen onheil
Sorg vir jou siel, be-skerm jou
Jou ingang en uitgang bewaar Hy
Van nou af tot in ewig-heid (KOOR)
X
X
ELKE MORE NUUT
Elke more nuut vars elke dag,
U soete goedheid sal my nooit ontgaan.
U trou gesag ken geen perke nie,
groot is U trou, o Heer,
U, Heer vir my.
Groot is U trou, o Heer,
U, Heer vir my.

Elke more nuut vars elke dag,
U soete goedheid sal my nooit ontgaan.
U trou gesag ken geen perke nie,
groot is U trou, o Heer,
U, Heer vir my.
Groot is U trou, o Heer,
U, Heer vir my. (herhaal koortjie)
X
X
GETROU IS DIE HEER
Getrou is die Heer
Getrou is die Heer
Meer getrou as die son wat skyn
In die more, In die more

Groot is U liefde
Ewig U liefde
Dankbaar is ons
U dienskneg, U dienskneg
X
X
God van Jerusalem
Daar is niemand soos die God van Jerusalem
Hy kom van die hemel daar bo
Hy ry oor die wolke as ons roep
Met Sy krag, en sy mag en sy Hoogheid

Ewige God, ons skuilplek
Ewige God, ons steun
Ons vind toevlug in U God van Jerusalem
In U tot in ewigheid
(herhaal van begin)
X
X
GROOT EN WONDERBAAR
Groot en wonderbaar is U werk,
o Heer God, Almagtige,
regverdig en opreg is U weg,
Koning van die nasies.

Wie sal U nie vrees en U naam verheerlik nie,
want U alleen is heilig.
Alle nasies sal kom,
alle nasies sal kom,
alle nasies sal kom en voor U neerbuig.
X
X
HALLELUJA, JESUS IS HEER
Halleluja, Jesus is Heer.
Halleluja, dood is oorwin.
Halleluja, hoop is herstel.
Halleluja, Jesus is Heer.

Hy was dood in Sy graf:
alle hoop het nou verdwyn.
Hy 't oorwin; en Hy leef
en ek roep dit vir al om te hoor. (koortjie)

In my sonde was ek dood,
op pad na 'n donkere hel;
deur Sy liefde leef ek weer,
die hemel se poorte staan oop. (koortjie)

Ons leef weer deur die Seun,
ons wag op die dag van Sy koms,
in 'n flits, blaas die trompet,
Christus ons oorwinnaar sal ons weer verhef !
Halleluja, Jesus is Heer !!
X
X
HEILIG, HEILIG, HEILIG
Heilig, heilig, heilig
Is die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom
Heilig, heilig, heilig
Is die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom

Waardig, Waardig, Waardig
Is die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom
Waardig, Waardig, Waardig
Is die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom

Ere, ere, ere
Aan die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom
Ere, ere, ere
Aan die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom

Ere, ere, ere
Aan die Heer God Almagtig
Wat was, en is en wat nog kom
X
X
HEMEL EN AARD'
Ons dank die Heer, want Hy is goed,
God aller gode, Heer van die heelal,
Hy doen wonders en maak die bestaan,
Sy lief en goedheid is vir ewig,
Sy lief en goedheid is vir ewig.

Hemel en aard', (xx),
sterre en see, (xx)
die son, maan, dag en nag,
Hy heers oor al’s. (xx xx xx xx)

Ons dank U Heer, want U is goed,
God aller gode, Heer van die heelal,
U doen wonders en maak die bestaan,
U lief en goedheid is vir ewig,
U lief en goedheid is vir ewig.

Hemel en aard', (xx),
sterre en see, (xx)
die son, maan, dag en nag,
Hy heers oor al’s. (xx xx xx xx)
(herhaal tweede vers)
X
X
HET JY AL GEHOOR…?
Het jy al gehoor hoe 'n eend die Heer prys?
'n eend die Heer prys,
'n eend die Heer prys?
Het jy al gehoor hoe 'n eend die Heer prys?
En dit is wat hy se...

Kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak
kwaak kwaak kwaak
kwaak kwaak kwaak prys die Heer

Katjie (miaau)

Vis (blub)

Klok (dong)

Jy het nou gehoor: hulle pryse die Heer,
pryse die Heer,
pryse die Heer.
Jy het nou gehoor: hulle pryse die Heer,
en sing almaal:
(dong, blub, miaau, kwaak)
X
X
HOE HEERLIK IS U PLEK
Ek sien engele wat opklim en neerdaal
op 'n leer van die hemel tot aard'.
Boaan staan die Heer, God van Abraham
Hy's almagtig.

Hoe heerlik is U plek, o Vader,
hoe dierbaar die huis van God.
Uself by die deur van die hemel,
prys Hom ek is naby, prys Hom ek is hier.
Hoe heerlik is U plek, o Heer.

Ek voel seeninge opvaar en neerdaal
op die harte en bede van bo.
Deur Sy samesyn, soet, kom Sy vreugde.
Hy is lieflik ! (koortjie)

Aan die Oudheid van Dae bring ons hulde.
Ons prys Hom, want Hy kom dit toe.
Ons sing deur die eeue vir ewig:
"U is heilig!!" (koortjie 2x)
X
X
HOOP IS WEER HIER
Hoop is weer hier want U seun het gekom
Ware hoop, perfekte hoop, suiwer hoop
In die duisternis, kom Hy weer
Ware hoop, perfekte hoop, suiwer hoop

Laat U lig skyn deur ons
aan die volk’re
Laat U lig skyn deur ons
aan die wêreld, want


Hoop is weer hier want U seun het gekom
Ware hoop, perfekte hoop, suiwer hoop

2. Vreugde
3. Vrede
4. Liefde
X
X
HOSANNA (Dis Jesus!)
Hosanna, hosanna,
geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer.
Hosanna, hosanna,
geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer.

Seun van Dawid, koning van Israel,
ons Verlosser, dis Jesus! Jesus!!
(koortjie)

Vrede in die hemel, glorie vir die mens,
hosanna in die hoogte. Jesus !
(koortjie)

Juig grootliks, hier is die Koning, kijk!
Oorwinnaar, dis Jesus! Jesus!!
(koortjie in A)

Hosanna, hosanna,
geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer.
Hosanna, hosanna,
geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer.

Geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer,
geseend is Hy wat kom in die naam van die Heer.
X
X
IN U LIEFLIKE HUIS
(In the splendor of Your courts)
O Heer, ek’s hier,
net om U te loof en prys
U aangesig te vind
aldag net hier in U Huis

Dag en nag, voor U voet"
My siel, aan U, O Skepper te wy
Met lof en dank in aanbidding voor U Heer.
X
X
JESUS ALLEEN BEVREDIG
Jesus alleen bevredig
Daar’s geen ander wat ek begeer
niemand soeter, niemand groter
Jesus alleen bevredig, Jesus alleen voldoen

Net U Heer bevredig
Daar’s geen ander wat ek begeer
Niemand soeter, Niemand groter
Net U Heer bevredig, Net U Heer vol - doen
X
X
Jesus is die weg
Jesus is die weg
en die waarheid
en die lewe.
Kom, ons volg Hom!

Jesus is die weg
en die waarheid
en die lewe.
Kom, ons volg Hom!
X
X
JESUS WAS GEBORE IN BETHLEHEM
Vêr onder in die land van Judea, o ja
Stuur God aan ons die Heiland vir al-mal

Een stêr vir die Heil-ge lig
Jesus was gebore in Bethlehem

Twee trotse ouers, Josef en Maria
Een stêr vir die Heil-ge lig
Jesus was gebore in Bethlehem

Drie wyse mans van die ooste
Twee trotse ouers, Josef en Maria
Een stêr vir die Heil-ge lig
Jesus was gebore in Bethlehem

Vier herders met hul skape
Drie wyse mans van die ooste
Twee trotse ouers, Josef en Maria
Een stêr vir die Heil-ge lig
Jesus was gebore in Bethlehem

Duisende engele wat sing "Ere aan God"
Vier herders met hul skape
Drie wyse mans van die ooste
Twee trotse ouers, Josef en Maria
Een stêr vir die Heil-ge lig
Jesus was gebore in Bethlehem
X
X
KOM NA MY
Kom, kom na My toe almal wat vermoeid en belas is .
Kom, kom na My toe en Ek gee jou rus.
Kom na My, neem My juk, leer van My

Neem, neem My juk op jou want my juk is sag.
Neem, neem my juk op jou want my las is lig.
Kom na my, neem my juk, leer van my

Leer, leer van My want Ek’s sagmoedig en ned’rig van hart
Leer, leer van my, Jy sal rus vind vir jou siel.
Kom na My, neem My juk, leer van My
Kom na My, neem My juk, leer van My
X
X
KOM WANDEL IN DIE LIG
kom wan - del in die lig (kom wan - del in die lig)
want Hy is in die lig (want Hy is in die lig)
kom wan - del in die lig (kom wan - del in die lig)
want Hy is in die lig (want Hy is in die lig)
Dan is ons verbind met mekaar
Dan is ons verbind met mekaar

God is lig, in Hom is daar geen duister - nis nie
God is lig, Hy is lig
God is lig, in Hom is daar geen duister - nis nie
God is lig, Hy is lig
X
X
LAAT MY WANDEL
Laat my wandel in die wee van die Heer,
laat my wandel in die wee van die Heer,
in die wee van die Heer, ons God
vir altyd en altyd.

2. Laat my wandel in die liefde van die Heer
3. Laat my wandel in die waarheid van die Heer
4. Laat my wandel in die lig van die Heer
5. Laat ons wandel in die lig van die Heer
X
X
LAAT U LIG EN U WAARHEID MY LEI
Laat U U lig en U waarheid
my lei,
laat die my bring na U heil'ge berg,
na die plek waar U woon,
sodat ek kan gaan na die altaar van God,
tot God, my jubelende vreugd'.

Ek loof U, (Ek loof U)
my Verlosser, (my Verlosser)
U's my Sterkte, (Sterkte)
my Toevlug, (Toevlug)
Hoop en Steun. (Hoop en Steun)

Laat U U lig en U waarheid
my lei,
en my by U heil’ge grond neerle.
X
X
MY GOD, MY ROTS
Die Heer is my rots My sterkte, en my redder,
my skild en die horing van my heil,
my vesting en my toevlug. (herhaal)

Die Heer is my rots en my sterkte, en my redder,
my skild en die horing van my heil,
my vesting en my toevlug. (herhaal)

My God, my Rots,
my God, my Rots,
in U neem ek my toevlug,
op U sal ek vertou.

U is my rots My sterkte, en my redder,
my skild en die horing van my heil,
my vesting en my toevlug.

Die Heer is my lig en my Verlossing.
Vir wie sou ek vrees?
Die Here beskerm my lewe.
Vir wie sou ek bang wees? (herhaal)

My God, my Rots,
my God, my Rots,
in U neem ek my toevlug,
op U sal ek vertou.

U is my lig en my verlossing.
Vir wie sou ek vrees?
U, Here beskerm my lewe,
Vir wie sou ek bang wees?
U, Here beskerm my lewe,
Vir wie sou ek bang wees?
X
X
MY SIEL BY U
O Heer, my hart is nie hoog, en my oe nie trots
Ek wandel nie in ding te groot en te wonderbaar.
Soos n` gespeende kind by sy moeder
So vind my siel rus en vre - de by U
So vind my siel rus en vre - de by U

O Heer ek’t honger en dors, ek’s moeg en afgemat
Baie myle gereis, moeg geteister deur die storms
Soos n` lammetjie verlang na groen weivelde
Na aan my Herder wil ek wan - del
Na aan my Herder wil ek wan - del
X
X
NOU, ONS GOD
Nou, ons God, ons dank U,
vir alles wat U doen.
U laat altyd U genade sien,
U liefde en goedheid en kag.

Ons dank U, dank U,
dank U, Heer,
ons dank U, dank U,
dank U, Heer.
X
X
O, WAT 'N SKOUSPEL
O, wat 'n skouspel op Kersmorê,
sneeuvlokkies, vars op die grond.
O, wat 'n skouspel op Kersmorê,
sneeuvlokkies, vars op die grond.

Ons is so gelukkig
as dit maar met ons wil bly.
O, wat 'n skouspel op Kersmorê,
sneeuvlokkies, vars op die grond.
X
X
ONSE VADER
Ons Vader wat in die hemel is, geheilig is U naam

U koningkryk kom, U wil geskied
In die hemel net soos op aarde

Ons Vader wat in die hemel is, geheilig is U naam

U koningkryk kom, U wil geskied
In die hemel net soos op aarde

Gee ons van-dag ons daaglikse brood
En vergeef ons ons skulde nes ons ons sluldenaars vergeef
en lei ons nie in versoeking maar verlos ons van die bose

Want aan U behoort die koningkryk en die krag en die heerlikheid vir ewig, Amen
Want aan U behoort die koningkryk en die krag en die heerlikheid vir ewig, Amen
Amen, Amen
X
X
OPEN DIE DEURE
Open deure wat U wil oopmaak
Sluit die deure wat U wil sluit
Maak my sensitief te weet U weg te volg
Ek will le-we binne U wil
Open deure wat U wil
En sluit deure wat U wil sluit
Ja open deure wat U wil open
En sluit deure wat U wil sluit

U weë is hoër as myne
U gedagtes wyser as myn
U Mag is so kragtig, rein
Dat grense sal ver-dwyn
Daar-om bid ek……..

Open deure wat U wil oopmaak
Sluit die deure wat U wil sluit
Maak my sensitief te weet U weg te volg
Ek will le-we binne U wil
Open deure wat U wil
En sluit deure wat U wil sluit
Ja open deure wat U wil open
En sluit deure wat U wil sluit
X
X
PRYS DIE HEER
Prys die Heer, o my siel, met alles wat in my is.
Prys die Heer, o my siel en vergeet nooit van Sy goedheid nie.
(herhaal)

Hy gee aan ons daagliks brood, daagliks brood, daagliks brood.
Hy gee aan ons daagliks brood, en 'n plek om ons hoof te plaas,
en 'n plek om ons hoof the plaas. (koortjie)

Ons het vriende en geliefdes, geliefdes, geliefdes.
Ons het vriende en geliefdes
om ons bymekar te hou, om ons bymekar te hou. (koortjie)


Genade en liefde, vreugde en vrede,
g'nade, liefde, vreugde, vree
in u Heer het ons dit al's, in u Heer het ons dit al's (koortjie)
X
X
SOOS DIE SONSOPKOMS
U liefde is soos die sonsopkoms
U liefde is soos die sonsopkoms
U liefde is soos die sonsopkoms
Altyd getrou

U vreugde, soos blomme in Lente
U vreugde, soos blomme in Lente
U vreugde, soos blomme in Lente
So genotvol

U vrede, `n skuilplek van die storms
U vrede, `n skuilplek van die storms
U vrede, `n skuilplek van die storms
Veilig en rustig

U liefde is soos die sonsopkoms
U vreugde, soos blomme in Lente
U vrede, `n skuilplek van die storms
En Heer ons is dankbaar (herhaal hierdie vers)

En Heer ons is dankbaar, Heer ons is so dankbaar...
X
X
STERKE GOD
Sterke God, heilig is U Naam
Woord van God, vol waarheid en guns
Hoogste Heer Vir ewig op die troon
Sonskyn, skyn U lig oor ons elk - e dag
Sterke God, Woord van God,
Heilig is U naam
X
X
U IS MY HERDER
U is my Herder en ek is U lam,
waar U lei sal ek volg.
Dankie dat U my liefhet soos ek is,
dat U my lei waar ek moet gaan.

Vir altyd en ewig, aan my sy,
U is my Meester, Heer, Leidsman.
Goedheid en guns, hulle sal my volg,
beide, my lewe lank. (herhaal van begin)
X
X
WAG OP DIE HEER
Wag op die Heer, ja, wag op die Heer
Wees stil en weet dat Hy is God
Wag op die Heer, ja, wag op die Heer
Wees stil en weet dat Hy is God

Vertrou op Sy woord ja, vertrou op Sy woord
Hy’s onveranderd, Sy belofte, veilig
Vertrou op Sy Woord, ja, vertrou op Sy Woord
Sy waarheid is vir ewig, Sy belofte, veilig

(herhaal eerste vers)

Wees stil en weet dat Hy is God
X
X