Tặng

Tại đây bạn có thể đóng góp cho trang của chúng tôi. Nhấn vào nút Paypal / Bitcoin / Ethereum để bắt đầu quá trình. Bạn có thể tặng và số tiền bạn muốn. Khoản đóng góp của bạn sẽ hướng tới việc duy trì Beblia.com cũng như các ứng dụng Windows 10 và Android của chúng tôi.

Paypal (Tặng)


-------------------------------------------------------------------


Bitcoin (Tặng)
Bitcoin Donation