A A A A A
Submit

Thánh Thi 23

1
Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
CHÚA là Đấng chăn giữ tôi; nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.
Kinh Thánh Việt Nam 2011