A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 10

1
Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
Vua A-suê-rô bắt cư dân ở đất liền cũng như ở hải đảo phải nộp thuế.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Vua A-suê-ru đánh thuế các dân tộc trong lục địa cũng như ngoài hải đảo.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
Vua A-suê-ru buộc khắp nơi trong nước, kể cả các tỉnh vùng duyên hải phải đóng thuế.
Kinh Thánh Việt Nam 2011