A A A A A

Thánh Thi 21

9
Chúa xuất hiện, sẽ khiến họ như lò lửa, trong cơn giận họ bị Ngài nuốt, ngọn lửa hừng sẽ đốt họ tiêu tan.
Kinh Thánh 2015

9
Khi Ngài xuất hiện, Ngài sẽ thiêu chúng trong lò lửa. Đang cơn giận, Ngài sẽ thiêu đốt chúng trong lửa.
Kinh Thánh 2011

9
Khi Chúa hiện diện, Ngài làm cho chúng như lò lửa hừng; Trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng Và lửa sẽ thiêu đốt chúng đi.
Kinh Thánh (VIE) 2010

9
Khi CHÚA xuất hiện,Người sẽ làm cho chúng như ngọn lửa hừng,Trong cơn thịnh nộ, người sẽ nuốt chúng nó.Và lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi.
Kinh Thánh 2002

9
Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù, tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

9
Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng; Ðức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.
Kinh Thánh 1926