A A A A A

Thánh Thi 21

12
Chúa sẽ khiến họ quay lưng chạy trốn, khi thấy tay Chúa giương cung.
Kinh Thánh 2015

12
Ngài khiến chúng nó xoay lưng khi Ngài nhắm tên bắn chúng nó.
Kinh Thánh 2011

12
Chúa sẽ khiến chúng quay lưng bỏ chạy, Ngài giương cung nhắm vào mặt chúng.
Kinh Thánh (VIE) 2010

12
Vì người sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy,Người sẽ giương cung nhắm vào mặt chúng.
Kinh Thánh 2002

12
Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

12
Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.
Kinh Thánh 1926