A A A A A

Thánh Thi 21

10
Con cháu họ tuyệt diệt khỏi mặt đất, không còn ai sống sót giữa cõi đời.
Kinh Thánh 2015

10
Ngài sẽ diệt gia đình chúng khỏi đất, và con cháu chúng cũng không còn.
Kinh Thánh 2011

10
Chúa sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất, Và dòng dõi chúng khỏi con cái loài người.
Kinh Thánh (VIE) 2010

10
Người sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất,Và dòng dõi họ giữa vòng loài người.
Kinh Thánh 2002

10
Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa. CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình, lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

10
Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người.
Kinh Thánh 1926