A A A A A
Submit

1 Sa-mu-ên 29

7
Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Phi-li-tin.
Kinh Thánh 1926

7
Vậy ông hãy về và ra đi bình an. Ông đừng làm điều gì phật lòng các vương hầu người Phi-li-tinh.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

7
Vậy ngươi hãy trở về bình an, và đừng làm gì phật lòng các nhà lãnh đạo Phi-li-tin.”
Kinh Thánh 2002

7
Thôi anh đi về đi. Đừng làm điều gì phật ý các vua Phi-li-tin.”
Kinh Thánh 2011

7
Vì vậy, xin ngươi hãy về đi, để khỏi mất lòng họ.”
Kinh Thánh 2015

7
Vậy bây giờ, ngươi hãy lui về và đi bình an để cho khỏi phật lòng các lãnh chúa Phi-li-tin.”
Kinh Thánh (VIE) 2010