A A A A A
Submit

1 Sa-mu-ên 29

5
Há chẳng phải về Ða-vít này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Ða-vít giết hàng vạn?
Kinh Thánh 1926

5
Tên này chẳng phải là Đa-vít mà người ta đã múa nhảy hát mừng rằng : Vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông Đa-vít hàng vạn ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Vua nên nhớ tên Đa-vít này là tên mà bọn chúng hát hò khi nhảy múa:‘Sau-lơ giết hàng ngàn,Đa-vít giết hàng vạn.’”
Kinh Thánh 2002

5
Chính Đa-vít nầy là người mà dân Ít-ra-en nhảy múa ca hát: ‘Sau-lơ giết hàng ngàn quân thù, còn Đa-vít giết hàng vạn.’”
Kinh Thánh 2011

5
Có phải đây là Đa-vít, được những người nữ Ít-ra-ên ca tụng trong câu hát hò lúc nhảy múa: ‘Sau-lơ giết hàng nghìn, còn Đa-vít giết hàng vạn’ không?”
Kinh Thánh 2015

5
Chẳng phải về Đa-vít nầy mà người ta đã nhảy múa và hát với nhau rằng: ‘Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn’ sao?”
Kinh Thánh (VIE) 2010