A A A A A
Submit

Thánh Thi 43

4
Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Ðức Chúa Trời, Tức đến cùng Ðức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi: Hỡi Chúa, là Ðức Chúa Trời tôi, tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa.
Kinh Thánh 1926

4
Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi.Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi,Tôi sẽ gẩy đàn hạc ca ngợi Ngài,
Kinh Thánh 2002

4
Rồi tôi sẽ đi đến đền thờ Chúa, đến cùng Thượng Đế là niềm vui và nguồn hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ lấy đờn cầm ca ngợi Ngài, là Thượng Đế tôi.
Kinh Thánh 2011

4
Con sẽ vào trước bàn thờ Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời—là niềm vui và hạnh phúc của con. Con sẽ ca ngợi Chúa bằng tiếng hạc cầm. Ôi lạy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của con!
Kinh Thánh 2015

4
Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, Đến với Đức Chúa Trời là nguồn vui bất tận của con: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Con sẽ lấy đàn hạc mà ca ngợi Ngài.
Kinh Thánh (VIE) 2010