A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

8
Tiếng Ðức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; Ðức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động.
Kinh Thánh 1926

8
tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc Ca-đê.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

8
Tiếng của CHÚA làm rung chuyển đồng hoang,CHÚA làm rung chuyển đồng hoang Ca-đê.
Kinh Thánh 2002

8
Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc; làm rúng động sa mạc Ca-đe.
Kinh Thánh 2011

8
Tiếng Chúa Hằng Hữu khiến chấn động vùng hoang mạc; Chúa Hằng Hữu chấn động hoang mạc Ca-đe.
Kinh Thánh 2015

8
Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động; Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động.
Kinh Thánh (VIE) 2010