A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

6
Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ.
Kinh Thánh 1926

6
Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót, đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

6
Ngài làm Li-ban nhảy như con bê,Và Si-ri-ôn như bò tót tơ.
Kinh Thánh 2002

6
Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
Kinh Thánh 2011

6
Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con; Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bê rừng.
Kinh Thánh 2015

6
Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con, Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bò tơ rừng.
Kinh Thánh (VIE) 2010