A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

3
Tiếng Ðức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời vinh hiển sấm sét Trên các nước sâu.
Kinh Thánh 1926

3
Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Tiếng của CHÚA vang rền trên sông nước,Đức Chúa Trời vinh quang sấm sét.CHÚA ở trên các đại dương.
Kinh Thánh 2002

3
Tiếng của CHÚA vang trên các biển. Thượng Đế vinh quang trong sấm sét; Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
Kinh Thánh 2011

3
Tiếng Chúa Hằng Hữu vang dội trên các dòng nước. Đức Chúa Trời của vinh quang vang rền như sấm. Chúa Hằng Hữu nổi sấm sét trên nước lũ.
Kinh Thánh 2015

3
Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét, Trên biển sâu.
Kinh Thánh (VIE) 2010