A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

2
Hãy tôn Ðức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Ðức Giê-hô-va.
Kinh Thánh 1926

2
Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài,Hãy trang sức thánh mà thờ phượng CHÚA.
Kinh Thánh 2002

2
Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài; hãy thờ phụng Ngài vì Ngài là thánh.
Kinh Thánh 2011

2
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu vì vinh quang của Danh Ngài. Hãy thờ phượng Chúa Hằng Hữu trong hào quang của thánh khiết Ngài.
Kinh Thánh 2015

2
Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.
Kinh Thánh (VIE) 2010