A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

11
Ðức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Ðức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.
Kinh Thánh 1926

11
Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

11
CHÚA ban năng lực cho dân Ngài,CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.
Kinh Thánh 2002

11
CHÚA ban sức lực cho dân Ngài; và chúc bình an cho họ.
Kinh Thánh 2011

11
Chúa Hằng Hữu ban sức mạnh cho dân Ngài. Chúa Hằng Hữu ban phước bình an cho họ.
Kinh Thánh 2015

11
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài! Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài.
Kinh Thánh (VIE) 2010