A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

10
Ðức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Ðức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời.
Kinh Thánh 1926

10
CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ, CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

10
CHÚA ngự trị trên nước lụt.CHÚA ngự trị làm vua muôn đời.
Kinh Thánh 2002

10
CHÚA cai quản nước lụt. CHÚA làm vua đến muôn đời.
Kinh Thánh 2011

10
Chúa Hằng Hữu ngự trên nước lụt, Chúa Hằng Hữu cai trị trên ngôi vua muôn đời.
Kinh Thánh 2015

10
Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.
Kinh Thánh (VIE) 2010