A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

1
Hỡi các con của Ðức Chúa Trời, Hãy tôn Ðức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
Kinh Thánh 1926

1
Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh, dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Hỡi các con Đức Chúa Trời, hãy dâng cho CHÚA,Hãy dâng cho CHÚA vinh quang và quyền năng.
Kinh Thánh 2002

1
Nầy các thiên sứ, hãy ca ngợi CHÚA; hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
Kinh Thánh 2011

1
(Thơ của Đa-vít) Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu, hỡi các con của Đức Chúa Trời; hãy ngợi tôn Chúa Hằng Hữu vì vinh quang và quyền năng Ngài.
Kinh Thánh 2015

1
Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
Kinh Thánh (VIE) 2010