A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

8
Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa; Tay hữu Chúa sẽ kiềm được những kẻ ghét Ngài.
Kinh Thánh 1926

8
Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

8
Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người.Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người.
Kinh Thánh 2002

8
Tay CHÚA chống lại các kẻ thù nghịch mình; những kẻ ghét Ngài sẽ nếm biết quyền năng Ngài.
Kinh Thánh 2011

8
Chúa sẽ ra tay tìm bắt kẻ thù. Tay hữu Chúa sẽ nắm lấy họ.
Kinh Thánh 2015

8
Tay vua sẽ bắt được tất cả kẻ thù của Ngài; Tay phải vua sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài.
Kinh Thánh (VIE) 2010