A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

7
Vì vua tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Nhờ sự nhơn từ của Ðấng Chí cao, người sẽ không rúng động.
Kinh Thánh 1926

7
Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

7
Vì vua tin cậy CHÚA,Và nhờ tình thương của Đấng Chí CaoNên người sẽ không bị rúng động.
Kinh Thánh 2002

7
Vua thật tin cậy nơi CHÚA. Vì Thượng Đế Chí cao luôn yêu mến người cho nên người sẽ không dao động.
Kinh Thánh 2011

7
Vì vua đặt niềm tin nơi Chúa Hằng Hữu, nơi Đấng Chí Cao đầy dẫy nhân từ, vua sẽ không lay chuyển, không suy vong.
Kinh Thánh 2015

7
Vì vua tin cậy Đức Giê-hô-va, Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, Người sẽ không rúng động.
Kinh Thánh (VIE) 2010