A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

4
Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Ðến đỗi ban cho người ngày lâu dài để vô cùng.
Kinh Thánh 1926

4
Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc, vương miện vàng, Ngài đội cho vua.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Người xin Ngài sự sống, Ngài ban cho người,Ngài ban cho người những ngày vĩnh cửu.
Kinh Thánh 2002

4
Người xin được sống lâu, CHÚA liền ban cho, nên năm tháng người kéo dài vô tận.
Kinh Thánh 2011

4
Người cầu xin được sống dài lâu, Chúa cho đời người dài đến vô tận.
Kinh Thánh 2015

4
Người cầu xin Chúa ban sự sống, và Chúa đã ban cho người, Đến nỗi ban cho người ngày tháng dài lâu vô cùng.
Kinh Thánh (VIE) 2010