A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

11
Vì chúng nó đã toan hại Chúa, Sanh mưu kế mà chúng nó không thế làm thành được.
Kinh Thánh 1926

11
Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất và miêu duệ chúng khỏi dương gian.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

11
Dù chúng bày mưu ác, lập kế dữ chống người,Thì chúng cũng không thể thành công.
Kinh Thánh 2002

11
Chúng âm mưu ác nghịch cùng Ngài, nhưng mưu mô chúng bất thành.
Kinh Thánh 2011

11
Chống đối Chúa, họ mưu toan ác kế, chẳng bao giờ hy vọng được thành công.
Kinh Thánh 2015

11
Dù chúng toan tính chống lại Chúa Và dùng mưu kế hiểm độc, chúng cũng không thể thành công.
Kinh Thánh (VIE) 2010