A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

7
Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến! Khi Ðức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.
Kinh Thánh 1926

7
Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? Khi CHÚA đổi vận mệnh dân Người, nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy, dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

7
Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về.Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.
Kinh Thánh 2002

7
Tôi cầu mong cho chiến thắng đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn! Khi CHÚA phục hồi dân của Ngài, thì con cháu Gia-cốp sẽ vui mừng, và dân Ít-ra-en sẽ hớn hở.
Kinh Thánh 2011

7
Ôi ước gì sự cứu rỗi cho Ít-ra-ên sẽ từ Si-ôn đến. Khi Chúa khôi phục sự hưng thịnh của dân Ngài, con cháu Gia-cốp sẽ reo vui mừng rỡ.
Kinh Thánh 2015

7
Ôi, cầu xin Chúa đến từ Si-ôn giải cứu Y-sơ-ra-ên! Khi Đức Giê-hô-va đem con dân Ngài từ lưu đày trở về, Thì Gia-cốp mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ!
Kinh Thánh (VIE) 2010